W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Budowa wodociągu w Rzozowie

/ 10.04.1984 – 29.12.1987 /

W 1979 roku Krakowski Zarząd Inwestycji Rolniczych w Krakowie, rozpoczął na terenie wsi Rzozów budowę pompowni, której celem miało być doprowadzenie wodociągu do Instytutu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w miejscowości Polanka Haller. Poza tym do sieci wodociągowej miały być podłączone następujące wsie: Rzozów, Gołuchowice, Polanka i Jurczyce. Oprócz budynku pompowni wydrążono pięć studni. W dniu 10 kwietnia 1984 roku rozpoczęto w Rzozowie prace przy budowie sieci wodociągowej, ponieważ Inwestor ukończył na przełomie lat 1983/1984 budowę pompowni.

Continue reading Budowa wodociągu w Rzozowie

 

Regulacja potoku w Rzozowie

/08.1987 – 09. 1988/

Jak wiadomo wszystkim obywatelom Rzozowa przez wieś przepływa większa rzeczka zwana potokiem. Potok ma wśród ludności dwojaką nazwę, jedni nazywają go Rzozowianka, a inni Ciupałka. Chociaż potok nie jest zbyt duży, to jednak był niejednokrotnie bardzo kapryśny i podczas gwałtownego topnienia śniegu lub po ulewnych deszczach dał się ludziom dotkliwie we znaki zalewając podwórka i piwnica w domach. Władze samorządowe nie myślały poważnie o rozwiązaniu tego problemu. Dopiero radni Szymon Kotula i Stanisław Nowak wybrani do Gminnej Rady Narodowej w Skawinie w dniu 17 czerwca 1984r zainteresowali się tym problemem i rozpoczęli starania o regulację tego potoku. Starania uwieńczone zostały powodzeniem. W niedługim czasie sporządzona została kompletna dokumentacja regulacji potoku.

Continue reading Regulacja potoku w Rzozowie

 

Gazyfikacja wsi Rzozów

/19.09.1983 – 30.11.1990/

Pierwszy postulat w sprawie gazyfikacji Rzozowa podniesiono w 1981r na zebraniu Koła NSZZ-RI „Solidarność” przez Mariana Kotulę, który skierowany został na piśmie do Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na ręce pana Z. Stachury. W odpowiedzi na postulaty pan Naczelnik odpisał, że „Instytut Gazownictwa w Gliwicach” nie przewiduje gazyfikacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Continue reading Gazyfikacja wsi Rzozów

 

Telefonizacja wsi Rzozów

/ 01.1989-01.02.1991/

Obywatele wsi Rzozów na zebraniach przedwyborczych kilkakrotnie zgłaszali postulat kandydatom na radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej telefonizacji wsi. Kandydaci do WRN lub nawet na posłów skrzętnie zapisywali ten postulat w swoich notesach i na tym kończył się problem.

Continue reading Telefonizacja wsi Rzozów

 

Władze administracyjno-samorządowe W Gminie i w Rzozowie

W roku 1974 zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, a na ich miejsce utworzone zostały Gminne Rady Narodowe. W jej skład weszło kilkanaście wsi okolicznych z miastem Skawiną z siedzibą Urzędu Gminnego w Skawinie. Rzozów przyłączony został do Gminnej Rady w Skawinie. Na czele gminy wybrany został Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy. Oprócz naczelnika Gminy był również wybierany Przewodniczący Rady Gminnej i radni. W Rzozowie początkowo przez kilka kadencji było dwóch radnych, a ostatnio jest tylko jeden radny. Równolegle do utworzenia Gminnych Rad Narodowych w roku 1974 wybrano nowych sołtysów. W Rzozowie Sołtysem wybrany Został Ob. Władysław Janik nr 173 syn Stanisława. Pełnił on tę funkcję przez 14 lat do roku 1988. Przez tak długi okres kadencji dla wsi zdziałał bardzo niewiele lub prawie nic.

Continue reading Władze administracyjno-samorządowe W Gminie i w Rzozowie

 

Organizacje polityczne i społeczne w Rzozowie

Stare przysłowie mówi, że w jedności siła. Dlatego ludzie już od dawna łączyli się w różne grupy zwane związkami, stowarzyszeniami, instytucjami, klubami lub partiami. W Rzozowie istniały dwie partie polityczne: Polska Zjednoczone Partia Robotnicza/PZPR/ i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe /ZSL/. Wymienione partie posiadały po kilkanaście członków i w roku 1989 zostały rozwiązane.

Continue reading Organizacje polityczne i społeczne w Rzozowie

 

Zakończenie

Nadszedł wreszcie czas, aby napisać do tej Monografii ostatnie słowo, ponieważ wszystko na tym świecie ma swój początek i koniec.

Pisanie tej książki rozpocząłem 19 listopada 1991 roku, a ukończyłem w dniu 11 kwietnia 1992r. Praca trwała prawie pięć miesięcy z dwoma dłuższymi przerwami.

Continue reading Zakończenie

 

Kalendarium wydarzeń społeczno – gospodarczych

W Rzozowie w latach 1976 – 1991

Data Treść Wydarzenia
8.05.1977 Zapoczątkowanie odprawiania Mszy św. w każdą niedzielę
22.07.1978 Oddanie do użytku basenu przeciwpożarowego dla OSP.
16.10.1978 Wybór Papieża Polaka Jana Pawła II-go
10-11.1978 Klasyfikacja gruntów w Rzozowie przez Urząd Geodezji
1979 Położenie smołówki na drodze od figury do Lupy Wład.
1.11.1979- 5.8.1980 Nawiedzenie kopii obrazu M. B. Częstochowskiej w Rzozowie
15.05.1981 Zamach na życie Papieża Jana Pawła II-go
28.05.1981 Zmarł ks. kardynał Stefan Wyszyński „Prymas Tysiąclecia’
30.04.1981 Zawieszenie krzyży w klasach Szkoły Podstawowej
13.12.1981 Wybuch stanu wojennego w Polsce
20.10.1981 Pierwsza wizytacja ks. kard. Fran. Macharskiego w Rzozowie
27.06.1982 Przybycie na stałe do Rzozowa ks. Proboszcz Edwarda Trutego
5.12.1982 Pierwsza składka na budowę kościoła
10.04.1984- 29.12.1987 Budowa sieci wodociągowej w Rzozowie
7-9.08.1985 Gwałtowny wylew rzeki Skawinki
26.08.1985 Naczelnik Gminy podpisał zezwolenie na budowę kościoła
15.09.1985 Druga wizyta ks. Kard. Fr. Macharskiego /poświęc. Placu/
23.09.1985 Rozpoczęcie pierwszych prac przy budowie kościoła
23.09.1985- 26.08.1990 Budowa kościoła w Rzozowie
15.11.1986 Wizytacja ks. biskupa Albina Małysiaka w Rzozowie
08.1987- 09.1988 Regulacja potoku na terenie Rzozowa
29.09.1986- 30.10.1990 Budowa budynku parafialnego /plebanii/
25.10.1987- 7.09.1988 Drugie nawiedzenie obrazu M.B. Częstochowskiej
19.09.1988- 30.11.1990 Budowa gazociągu w Rzozowie
10.1988 Prace przy ogrodzeniu cmentarza
18.01.1989- 07.1989 Pierwsza część telefonizacji wsi /35 numerów/
29.01.1989 Pierwsza osoba pochowana na cmentarzu w Rzozowie /Janina Kotula nr 243/
10.12.1989 Trzecia wizytacja ks. kard. Fr. Macharskiego w Rzozowie
26.08.1990 Czwarta wizytacja ks. kard.Fr. Macharskiego w Rzozowie
11.1990 Generalny remont torów kolejowych PKP
29.05.1991 Wizytacja ks. biskupa stan. Smoleńskiego /poświęcenie cmentarza.
2poł.1990- 2.02.1991 Druga część telefonizacji wsi/105 numerów/
18.03.1991 Budowa kaplicy cmentarnej w Rzozowie
1-15.11.1991 Położenie smołówki na drogach k. Józefa Pletni i Kozioła /w ulicach/.
28.09.1980 Wznowienie nadawania przez radio mszy świętej w każdą niedzielę na całą Polskę.
16.04.1986 Dekret erekcyjny ks. kard. Franciszka Macharskiego, na mocy, którego wspólnota rzozowska stała się samodzielną parafią.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku