W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

Rzozów 11 październik 2018 roku

Protokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

 

    Otwierając Zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przywitał mieszkańców oraz przybyłych gości w osobach:

– I Wice-Burmistrza – Norberta Rzepisko

– Przewodniczącego Rady Miejskiej – Witolda Grabca

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Arkadiusza Wrzoszczyka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Stanisława Żaka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Bogdana Bogdali

– Eko-Doradcę Urzędu Miasta – Krzysztofa Szuladę

-Przedstawiciela Komitetu Wyborczego NASZE MIASTO, NASZA GMINA – Mieczysława Lackowskiego

 

Po przywitaniu gości Sołtys przedstawi pod głosowanie poniższy plan zebrania:

1.Wystąpienie Eko-Doradcy

2.Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o sposobie wyboru Sołtysa w I kwartale 2019 roku

  1. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o liczbie członków Rady Sołeckiej
  2. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2019 rok

5.Wystąpienie Kandydatów w wyborach samorządowych

  1. Wolne wnioski

W wyniku głosowania 30 głosami za , 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi plan zebrania został przyjęty.

 

Ad1.

W swoim wystąpieniu Eko-Doradca Krzysztof Szulada przedstawił działania urzędu gminnego i wojewódzkiego , wraz z możliwościami pozyskania środków na wymianę palenisk, ocieplenie budynków czy wymianę stolarki okiennej w ramach walki o czyste powietrze . Przedstawił również spectrum kontroli palenisk domowych na terenie gminy wraz z  grożącymi sankcjami za nie ekologiczne spalanie . Wywiązała się dłuższa dyskusja z mieszkańcami , po czym odbyły się również rozmowy indywidualne.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił zmianę w Statucie Sołectwa Rzozów na podstawie której mieszkańcy mają prawo co najmniej 60 dni przed wyborami na Sołtysa zdecydować w jakiej formie będzie wybierany nowy przedstawiciel sołectwa. Statut przewiduje dwie formy :

– tak jak dotychczas – przez Zebranie Wiejskie

– tak jak do Rady Gminnej – w wyborach powszechnych

Po dyskusji nad plusami i minusami tych wariantów przystąpiono do głosowania. Głosowanie 5 głosów za zebraniem wiejskim , 27 za wyborami powszechnymi 1 głos wstrzymujący.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 1/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 1 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 Sołtysa i Radę Sołecką wybierać będziemy poprzez Wybory Powszechne .

 

 

Ad3.

Na podstawię powyższych zmian w Statucie Sołectwa również na co najmniej 60 dni przed wyborami Zebranie Wiejskie decyduje o ilości członków Rady Sołeckiej .

Po krótkiej dyskusji nad ilością osób w przyszłej  Radzie Sołeckiej przystąpiono do głosowania dwóch propozycji:

-Andrzeja Wrzoszczyka – o 7 osobowy skład rady – 12 głosów za

-Grzegorza Klimasa o 10 osobowy skład rady – 17 głosów za

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 2/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 2 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 wybierać będziemy 10 osobową Radę Sołecką .

 

Ad4.

W kilku słowach Sołtys przedstawił rozdysponowanie środków do dyspozycji sołectwa za 2018 rok. Udzielił odpowiedzi na kilka pytań

– utrzymanie placu zabaw

– koszt prowadzenia strony internetowej

-asfaltowanie na Podolu

-budowa Sali gimnastycznej

– budowa boiska wielofunkcyjnego

-peron wysiadkowy PKP Rzozów Centrum

-ciąg pieszo-rowerowy w Rzozowie

-budowa obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa.

 Następnie przedstawił projekt podziału środków na 2019 rok w kwocie 114 400,00 złotych , który po krótkiej dyskusji postawił pod głosowanie.

Głosowanie 30 głosami za przy 0 sprzeciwu i 3 wstrzymujących podział został przyjęty.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 3/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 3 do protokołu) mówiącą o podziale środków do dyspozycji sołectwa na 2019 rok .

 

Ad5.

W tej części zebrania kandydujący w wyborach samorządowych 21 października  2018 przedstawiali swoje sylwetki i odpowiadali na pytania z Sali.

 

Ad6.

W wolnych  wnioskach mieszkańcy poruszyli dwa tematy :

– spotkanie z ZDW w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy na terenie naszej wioski.

– czy jest przewidywana budowa chodnika wzdłuż boiska sportowego .

Na tym zebranie zakończono .

W zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców Rzozowa

 

Protokolant                                                       Przewodniczący Zebrania

 

Adrian Mazgaj                                                    Grzegorz Klimas

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 1/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie sposobu wyboru Sołtysa

 

Na podstawie  20 Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie wyborów na Sołtysa w 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sołtysa Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 2/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie ilości członków Rady Sołeckiej

 

Na podstawie  20 i Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie ilości członków Rady Sołeckiej na 10 osób

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

    Rzozów 1-102018r.
  Uchwała nr3/10/2018  
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW  
     
     
   Podział środków  Sołectwa Rzozów   
           na rok 2019  
     
     
     
Lp. Zadania Kwota
1. Remont dróg tłuczniowych 5000
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 5000
3. Odsnieżanie dróg 5000
4. Remont rowów 15000
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000
8. Dofinansowanie szkoły podstawowej 5000
9. Asfaltowanie droga na Podolu 44800
10. Oświetlenie  13 600
    114 400
     
 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys Rzozowa Grzegorz Klimas zwołuje;

Zebranie Wiejskie

Sołectwa Rzozów, w dniu 9 października 2017 roku na godz. 18:00 w Domu Strażaka w Rzozowie.

Plan zebrania:

1.Informacją Burmistrza o gminie i inwestycjach na terenie Rzozowa
2. Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres i przedstawienie realizacji środków do dyspozycji sołectwa.
3.Podział środków do dyspozycji sołectwa na 2018 rok
4.Wolne wnioski

 

Sołtys

Grzegorz Klimas

 

Uchwała nr 2/11/2013

Zebranie wiejskie w Rzozowie z dnia 08.11.2013 r. wydaje pozytywną opinię w sprawie sprzedaży działki nr. 738/2 na rzecz P. Marii Malinowskiej

 

Rada Sołecka

1. Kotula Jacek

2. Kurek Edward

3. Mazgaj Adrian

4. Niechaj Daniel

5. Wcisło Monika

6. Wrzoszczyk Andrzej

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku