W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Galicyjska szkoła

26 czerwca 1884 roku Krajowa Rada Szkolna na wniosek Rady Szkolnej Okręgowej wydała orzeczenie o powołaniu do Życia w Rzozowie szkoły jednoklasowej, filii szkoły w Skawinie. Gmina Rzozów wraz z obszarem dworskim w Rzozowie zostały zobowiązane do jej wspólnego utrzymywania. Orzeczenie weszło w życie od 1 września 1884 roku pod warunkiem, że strony utrzymujące szkołę uzyskają dla niej pomieszczenie i mieszkanie dla nauczyciela.

Z dniem 1 września 1884 roku szkoła rozpoczęła działalność W wynajętej izbie domu Marii Okarmus. Do tej pierwszej placówki uczęszczało 59 uczniów, 55 wyznania katolickiego i 4 mojżeszowego. Pierwszym nauczycielem został Jan Maciaszek, który zamieszkał w domu pana Jana Janika. Z pierwszych świadectw promocyjnych dowiadujemy się, że dzieci otrzymywały oceny z: obyczajów, pilności, religii, rachunków, nauk przyrodniczych, geografii i historii, pisania, czytania, rysunków i geometrii, śpiewu, gimnastyki, kobiecych robót ręcznych dziewczęta. Uczono: czytania, gramatyki, ortografii i wyrażania się ustnego i pisemnego z języka polskiego i niemieckiego. Nauka kończyła się „oceną dojrzałości ucznia z postąpienia do klasy wyższej „

2 stycznia 1886 roku uchwałą Rady Gminnej Rzozowa i przy akceptacji Rady Szkolnej Okręgowej postanowiono wybudować szkołę drewnianą. Budynek miał powstać W okresie trzech lat. Dzięki staraniom Rady Gminnej pod kierunkiem wójta Adama Janika, Rada Szkolna Okręgowa wydała W 1887 roku zezwolenie na wybudowanie szkoły W Rzozowie. Po jego otrzymaniu Rada Gminna kupiła w 1888 roku kawałek pola położony przy drodze prowadzącej z północy wsi do Radziszowa. W czerwcu 1888 roku rozpoczęto budowę pod kierunkiem miejscowych rzemieślników: Marcina Madeja, Szymona Janika, Michała Lupy, Tomasza Kościelnego, Andrzeja Dyby. Już 8 stycznia 1889 roku budynek został przekazany do użytku szkolnego, pomimo, że budowa nie została ukończona. Pojawiły się nudności finansowe spowodowane brakiem uczciwości ówczesnego wójta. W takiej to szkole od 1 września 1890 roku rozpoczął pracę tymczasowego nauczyciela Jan Kurleto, mianowany na stałe 25 września 1893 roku. Jego żona Józefa prowadziła naukę szycia dla dziewcząt w formie zajęć dodatkowych. Jan Kurleto zakończył prace W 1899 roku. Szkoła nie funkcjonowała w pierwszym okresie następnego roku szkolnego, gdyż nie było nowego nauczyciela. Od 1 stycznia do 15 września 1900 roku obowiązki nauczyciela pełniła Eugenia Stiber, a od l października Wanda Ostrzeszewicz.

W roku 1901 założono przy szkole Towarzystwo Oświaty Ludowej, które zasilało zbiory biblioteki

szkolnej. Po zmianach organizacyjnych dokonanych przez Radę Szkolną Okręgową w 1902 roku powstała w Rzozowie Rada Szkolna Miejscowa kierowana przez Kaspra Lupę. W październiku 1904 roku po odejściu na emeryturę dotychczasowej nauczycielki po raz kolejny zawieszono naukę, tym razem do l lutego 1905 roku, kiedy to nauczycielem mianowano Karola Wąsa. Zniechęcony stanem mieszkania i złym stanem budynku szkoły zrezygnował z posady. 15 sierpnia 1905 roku kolejnym nauczycielem został Kazimierz Tomaszewski. Szkoła pod kierunkiem nowego nauczyciela poszerzyła swoją działalność o warsztaty do nauki prac ręcznych chłopców oraz wykłady dla mieszkańców prowadzone przez nauczycieli okolicznych szkół. Od 1908 roku nauczycielem szkoły została Jadwiga Kosińska. W następnym pracę W szkole rozpoczął Józef Smyczyński, a w roku poprzedzającym rozpoczęcie I Wojny Władysława Kromer. W roku 1914 stałym nauczycielem został mianowany Roman Serkowski. Działania pierwszej wojny światowej W latach 1914-18 przerwały pracę szkoły gdyż w tym okresie władze austriackie zabroniły nauczania dzieci. Również jej dzieje W dwóch pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie są nieznane. Kronika szkoły milczy o tym czasie, wzmawiając jej funkcjonowanie dopiero w 1920 roku.

Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że kierownikiem szkoły i członkiem Rady Gminnej był wówczas przedwojenny nauczyciel Roman Serkowski, który organizował wycieczki szkolne do Krakowa, Wieliczki i Częstochowy. Dzięki jego staraniom powstało w Rzozowie Kółko Rolnicze, którego był przewodniczącym. Drugim nauczycielem był Józef Smyczyński, wybrany później do Rady Szkolnej Powiatowej. Od 1 września 1922 roku tymczasowym nauczycielem Szkoły Ludowej W Rzozowie została mianowana Bronisława Czubryt. Wraz z nią uczyła żona kierownika szkoły Rozalia. W wyniku reorganizacji struktury szkół, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie utworzyło w Rzozowie szkołę trzyklasową, mianując jej kierownikiem Romana Serkowskiego, który pełnił te funkcję do 1929 roku. Po nim tymczasowe kierownictwo szkołą przejęła Bronisława Czubryt (od 1 lutego 193 1 roku wybrana W drodze konkursu kierownikiem trzyklasowej szkoły powszechnej). Pisała w kronice: ,, … budynek szkolny jest stary, drewniany, zagrzybiony, tynkowany od wewnątrz i zewnątrz, kryty dachówką. Przy szkole znajduje się jedna izba. Druga natomiast jest wynajęta na wsi. Powiększyło się grono nauczycieli o Stefanie Polek i Emilię Łaptuś.

W roku szkolnym 1930/31 dzięki staraniom przewodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej Stanisława

Madeja wykonano remont szkoły i mieszkania kierowniczki. W tym roku nauczycielką klasy pierwszej

została Zofia Richter, która pracowała z dziećmi do końca roku szkolnego 1932/33. Sukcesywnie w kolejnych latach podczas wakacji wykonywano drobne remonty, zmodernizowano ogrzewanie oraz

zakupiono nowe wyposażenie do sal lekcyjnych. Powstała świetlica szkolna dla dzieci i młodzieży pozaszkolnej. W styczniu 1934 roku Rada Szkolna Miejscowa przy poparciu Rady Gminnej Rzozowa podjęła uchwałę o budowie nowej szkoły, wprowadzając dobrowolne opodatkowanie się wszystkich mieszkańców wsi. Uzyskano w ten sposób kwotę 13 tysięcy złotych. Dzięki przychylności księdza metropolity krakowskiego Adama Sapiehy otrzymano pod budowę szkoły dwa morgi ziemi na tzw. Pańskich ogrodach”. Ważnym działaniem patriotycznym była zorganizowana 26 maja 1935 roku, dwa tygodnie po śmierci Józefa Piłsudskiego wycieczka dzieci do Krakowa, której głównym punktem było zwiedzanie grobu Marszałka.

W roku 1936 przystąpiono do budowy nowej szkoły W Rzozowie. Powołano Komitet Budowy Szkoły, W skład, którego weszli:

przewodniczący Jakub Putaj, Józef Majcherek, Bronisława Czubryt, Józef Lupa i sołtys Jakub Kotula.

Przystąpiono do prac budowlanych pod kierunkiem kierownika budowy Józefa Merendy architekta z Krakowa. Przy budowie pomagali bezinteresownie mieszkańcy Gromady Rzozów (od 1935 należącej do Gminy Radziszów). Mieszkańcy każdego domu chętnie pomagali W budowie, przeznaczając rocznie 12 dni pracy fizycznej i konnej. Włożyli ogrom pracy, wykazując się ofiarnością i zaangażowaniem. W połowie listopada 1936 roku ukończono budowę szkoły W stanie surowym.

W wakacje 1937 roku przeprowadzono remont starej szkoły, by uchronić ją przed zawaleniem, gdyż nie było pieniędzy na dokończenie budowy nowego budynku. Dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych stolarze Kutek i Fidziński wykonali okna i drzwi, a blacharz Liszka rynny. Wiosną 1939 roku wytynkowano wnętrze nowej szkoły oraz postawiono nowe piece kaflowe. W czerwcu 1939 roku zorganizowano ostatnią przed wybuchem wojny wycieczkę szkolną do Krakowa. Zakończono budowę w sierpniu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Okres okupacji hitlerowskiej był tragiczny dla starej i nowej szkoły. Podczas działań wojennych wojska niemieckie i rosyjskie zniszczyły zabudowania szkolne. Niemcy utworzyli W nich magazyny oraz stajnie na bydło i konie. Podobnie czyniły z budynkami wojska rosyjskie, które dokonywały grabieży drzwi, zniszczyły schody i okna. Niewiele wiemy o funkcjonowaniu szkoły w okresie okupacji, chociaż nauka W niej odbywała sie przez całą wojnę. Szkołą nadal kierowała pani Bronisława Czubryt, którą wspomagała Stefania Polek. przechowywały one akta szkolne, księgi, mapy i zbiory biblioteczne częściowo w domu, na strychu, a nawet zakopały W obawie przed pacyfikacją Rzozowa.

Po zakończeniu działań wojennych Rzozów wszedł w skład Gminy Skawina. Urząd Gminy uchwalił decyzję o sprzedaży budynku starej rzozowskiej szkoły, by uzyskane środki finansowe przeznaczyć na dokończenie budowy nowej. Postanowiono wykończyć podczas wakacji jedną salę lekcyjną i mieszkanie dla kierowniczki. W takich warunkach przystąpiły dzieci do nauki W pierwszym powojennym roku szkolnym. Z końcem tego roku zakończyła pracę pedagogiczna Bronisława Czubryt.

Nowym kierownikiem szkoły został Włodzimierz Doskocz. Naukę dzieci prowadziły: Stanisława Doskocz i Zofia Jakubowska. Aktywnie działały szkolne organizacje: Polskiego Czerwonego Krzyża Koła Odbuwy Warszawy, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza.Za uzyskane ze sprzedaży starej szkoły pieniądze oraz przy wydatnej pomocy mieszkańców dokończono budowę nowej.

W nowej szkole

6 października 1946 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły i poświęcenie jej przez księdza doktora Stanisława Buchałę proboszcza parafii skawińskiej, w obecności starosty Powiatu Krakowskiego dra Wojnarowskiego oraz inspektora szkolnego Wąsika. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego kierowanego przez nauczycielkę szkoły Zofię Jakubowską. Wybrano nowy Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Antoniego Płonki. Włodzimierz Doskocz organizował w szkole wiele imprez patriotycznych i przedstawień teatralnych dla mieszkańców. Z jego inicjatywy powstał w 1947 roku chór złożony z młodzieży pozaszkolnej, który Występował w strojach krakowskich. Podczas ogólnopolskiego konkursu strojów ludowych chór ten uzyskał drugą nagrodę. W tym czasie szkoła stała się ośrodkiem oświatowo-kulturalnym, W którym udostępniono dorosłym czytelnię i miejsce prób dla amatorskiego zespołu teatralnego.

Dzięki staraniom kierownika szkoły w 1948 roku powstała VII klasa. Grono nauczycielskie liczyło już pięciu nauczycieli, uczących 138 uczniów. Dzięki ofiarności mieszkańców wybudowano dla nauczycieli dom gospodarczy, a teren szkoły ogrodzono siatką. Kadra pedagogiczna powiększyła się o Marię Waśniewską, która pracowała w szkole krótko i na jej miejsce zatrudniono Zofię Rutkowicz.

Od 1950 roku pracę pedagogiczna W okresie kilku miesięcy Wykonywała Anna Borowy, po której pracę rozpoczęła Zofia Kaczor. Do grona pedagogicznego szkoły dołączyła również Ludmiła Stopa. W pamięci ówczesnych mieszkańców i uczniów zapisał się „Włodzimierz Doskocz, który wyróżniał się wzorową pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowaniem społecznym w życie wsi. Po jego rezygnacji w 1952 roku, powołano nowego kierownika szkoły Władysława Peszela, który pełnił te funkcję do 1954 roku. Kolejnym włodarzem szkoły był Stefan Krzyszkowski, a po nim od 1958 roku Wojciech Kucharz, który kierował placówką do 1971 roku. W tym okresie kadra pedagogiczna szkoły powiększyła sie o: Alinę Gizę, Wandę Nazim, Janinę Pawlik, Janinę Kucharz, Irenę Czaję, Zbigniewa Wójcika, Wandę Płatek i Wiktorię Badurę. Powstało szkolne koło krajoznawcze, które organizowało wycieczki turystyczne wraz z wycieczka do Warszawy. W 1960 roku szkoła wzbogaciła się o nowy telewizor (jeden z pierwszych w Rzozowie). Wieczorami w szkole młodzież i dorośli mieszkańcy oglądali telewizje. Dzięki staraniom kierownika szkoły odbywały sie w niej skrócone kursy z zakresu VI i VII klasy dla kilkudziesięciu mieszkańców, którzy pragnęli uzupełnić wykształcenie podstawowe. Powstały nowe organizacje szkolne: Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Spółdzielnia Uczniowska, drużyna młodszoharcerska i drużyna zuchów, której celem była pomoc kolegom w osiąganiu lepszych wyników w nauce. Powstały przy szkole działki biologiczne na których pracowali uczniowie, prowadząc jednocześnie zeszyty obserwacyjne. Powiększono zajęcia pozalekcyjne o kółko biologiczne prowadzone przez Janinę Kucharz, chór pod dyrekcją Wiktorii Badury i kółko polonistyczne kierowane przez Wojciecha Kucharza. Później powstały koła: artystyczne, języka rosyjskiego, matematyczne.

Od 1965 roku podjęto inicjatywę rozbudowy szkoły W formie nadbudowy piętra oraz sali gimnastycznej. Wybrano Komitet Rozbudowy Szkoły pod kierownictwem sołtysa Władysława Janika, z udziałem: Leona Planty, Stanisława Kotuli, Szymona Kotuli i Wojciecha Kucharza. Za uzyskane z opodatkowania się mieszkańców pieniądze zakupiono materiały budowlane. Mieszkańcy z dużym entuzjazmem przystąpili do rozbudowy szkoły. Uzyskane przez mieszkańców środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie planowanych 40% kosztów budowy. Pozostała część miały wspólnie finansować władze oświatowe, powiatowe i państwowe. Niestety inwestycja napotkała problemy finansowe. Władze powiatowe podniosły znacznie kosztorys budowy i zobligowały mieszkańców Rzozowa do pokrycia 60% tej kwoty. Wobec oporu ze strony władz Skawiny zebrane przez mieszkańców pieniądze zostały zdeponowane w depozycie bez prawa do oprocentowania. Inwestycja została zahamowana. Jednocześnie mimo problemów z rozbudową od 1966 roku utworzono W szkole VIII klasę. Niestety zakupione materiały budowlane zostały w 1974 roku wykorzystane do

przeprowadzenia kapitalnego remontu budynku szkoły. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiowa, wymieniono stare podłogi na płytki PCV.

Wymieniono instalację elektryczną i odgromową. Założono nowe ogrodzenie. Całość remontu sfinansował Urząd Miasta i Gminy W Skawinie.

Jednak urząd ten tylko za zgodą ówczesnego sołtysa Rzozowa, bez akceptacji mieszkańców zabrał zebrane do nadbudowy szkoły materiały budowlane i przeznaczył je na budowę piekarni w Krzęcinie i

remont baru w Radziszowie. Tylko niewielką część tych materiałów zużyto do remontu szkoły. W latach 1971-73 szkołą kierowała Barbara Czubek, a po niej do 1974 roku Halina Kawalec. Od tego roku działało w szkole ognisko przedszkolne.

W latach 1974 – 80 kierownikiem szkoły była pani Wiktoria Przystał dzięki, której poszerzono pomieszczenia biblioteki szkolnej. Dokonano modernizacji ogrzewania z kaflowego na centralne ogrzewane wodą. Dokończono wykonanie ubikacji i budowę kotłowni.

Podczas kadencji dyrektora Bolesława Kurka (1980-85) szkoła została częściowo otynkowana, dobudowano sekretariat, pokój dyrektora i szatnie. Podczas jego kadencji powiększono ilość kół zainteresowań o koło sportowe i techniczne oraz wprowadzono nauczanie indywidualne dla uczniów wykazujących braki W nauce z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie uczestniczyli W olimpiadach

przedmiotowych: chemicznej, matematycznej i geograficznej na szczeblu rejonowym.

30 kwietnia 1981 roku w kaplicy rzozowskiej poświęcone zostały krzyże, które następnie dzieci i ich

rodzice zawiesili w poszczególnych pomieszczeniach szkoły.

W trudnym okresie stanu wojennego prowadziło rzozowską szkołę trzech dyrektorów: oprócz wymienionego wyżej Bolesława Kurka, Stanisława Klimek i Jerzy Kościelny. Pod koniec lat 80-tych dokonano kolejnych modernizacji – doprowadzono wodę do szkoły oraz linię telefoniczną.

W 1988 roku dyrektorem szkoły została pani Lidia Pycińska. W kolejnym roku powstał Komitet

Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzozowie (od 1991 roku Komitet Nadbudowy Szkoły), który został zarejestrowany W Stowarzyszeniu Narodowego Czynu Pomocy Szkole z siedzibą W Krakowie (od 1991 roku Krakowskie Stowarzyszenie Czynu Pomocy Szkole) pod przewodnictwem Bogdana Bogdali, księdza Edwarda Truty, Lidii Pycińskiej i Ireny Kumali. Komitet rozpoczął starania o ekspertyzę stanu fundamentów i stropów W celu uzyskania zgody na nadbudowę. W okresie kadencji dyrektor Pycińskiej wymieniono podłogi na parkiety i płytki PCV, całą instalację elektryczną, część grzejników centralnego ogrzewania.

Od 1 Września 1990 roku została przywrócona W rzozowskiej szkole nauka religii. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Edwarda Truty część dzieci uczyła się W salce plebani.

Z końcem lat 80-tych wprowadzono W szkole naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Rozwinięto zajęcia pozalekcyjne. Powstały nowe koła zainteresowań: elektryczne, komputerowe, języka angielskiego, muzyczne. Prowadzono kursy nauki gry na organach, gitarze, akordeonie. Zwiększono liczbę zajęć sportowych w ramach SKS-u. Uczniowie szkoły odnosili znaczące sukcesy na szczeblu rozgrywek gminnych, rejonowych i wojewódzkich zwłaszcza w biegach przełajowych, piłce nożnej, tenisie stołowym i siatkówce. Szkoła tętniła życiem, organizowano liczne uroczystości kulturalne z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka i obchodów rocznic państwowych. Co roku dzieci przygotowywały jasełka. Zapraszano do szkoły aktorów krakowskich teatrów ze spektaklami teatralnymi.

Wykorzystywano ofertę kulturalną i sportową skawińskiego Centrum Kultury i Sportu. Pani dyrektor

przy współpracy z nauczycielami organizowała corocznie tzw.,, zielone szkoły” umożliwiając uczniom odpoczynek nad morzem. W 1990 roku podłączono budynek szkoły do sieci gazowej.

Wzmocniono działalność opiekuńczo-wychowawczą poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego oraz organizowanie spotkań rodziców z psychologami. Objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z rodzin wymagających wsparcia w ramach zajęć wyrównawczych prowadzonych W szkolnej świetlicy terapeutycznej. Zajęcia kompensacyjne, wyrównawcze pozwalały szczególnie uczniom klas I-III uzupełniać braki w nauczaniu języka polskiego i matematyki. Zorganizowano dodatkowy kurs języka angielskiego, który umożliwił uczniom podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Po kilkuletnich poszukiwaniach patrona szkoły Wybrano imię Świętej Jadwigi Królowej. Ogłoszono konkurs na godło i sztandar szkoły. Komisja konkursowa wybrała projekt opracowany przez panią Annę Biały. Godłem szkoły stała się praca Marcina Stawiarza, ucznia szkoły podstawowej.

5 września 1998 roku nadano szkole imię Świętej Jadwigi Królowej. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Jan Szkodoń podczas, której odbyło się poświęcenie sztandaru. Poświęcono również tablicę pamiątkową na ścianie przy wejściu do szkoły oraz oficjalnie nadano imię szkole. 1 września 1999 roku nowym dyrektorem szkoły została Teresa Paciorek. Zwiększono liczbę szkolnych konkursów przedmiotowych, plastycznych oraz zajęć sportowych. Największe sukcesy rzozowscy uczniowie odnosili w międzyszkolnych konkursach oraz gminnych i rejonowych zawodach sportowych. Popularnością cieszyły się rozgrywki piłki nożnej i biegi przełaj owe.

W czerwcu 2001 roku szkoła zorganizowała pierwszą edycję gminnego konkursu „Jadwiga w sercu

Polski”. Szkoła w Rzozowie corocznie jest organizatorem tego konkursu oraz uroczystości Środowiskowych związanych z Patronką szkoły. Szkoła pozostawała wówczas jedynym miejscem, gdzie organizowano wszystkie imprezy środowiskowe: zebrania mieszkańców, jasełka, zabawy, podczas których uczniowie szkoły prezentowali własne programy artystyczne, w tym spektakle teatralne. Na szczególną uwagę zasługują organizowane corocznie z okazji Święta Patronki szkoły

pikniki rodzinne z konkursami: „Super Rodzina”, ,,Familiada”.

Ważnym działaniem szkoły jest współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną W Skawinie oraz innymi placówkami specjalistycznymi W celu wspomożenia rozwoju uczniów, niwelowania niedociągnięć edukacyjnych poprzez ich udział W zajęciach terapeutycznych, kompensacyjno-wyrównawczych i rewalidacyjnych Szkoła wypracowała skuteczne metody ograniczające niepowodzenia szkolne uczniów, stworzyła najlepsze warunki dla ich rozwoju oraz opanowania wiedzy i umiejętności. W zaadaptowanym pomieszczeniu szkolnym rozpoczęła funkcjonowanie świetlica szkolna. Zmodernizowano i powiększono bibliotekę szkolną. Zapewniano uczniom wypoczynek w ramach ,, zielonych” i „białych” szkół.

W 2003 roku uczniowie odnosili liczne sukcesy W konkursach międzyszkolnych. Małgorzata Majcherek zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Skawinie i okolicach, Małgosia również uczestniczyła W Ogólnopolskim Konkursie ,, Unia Europejska W oczach dziecka”. Mateusz Pilch uzyskał tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Matematyczne-Przyrodniczego. Michał Madej,

Mariusz Sekuła, Adrian Mazgaj, zajęli pierwsze miejsca W Lekkoatletycznych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych. Patryk Stokłosa, Sara Ramut, Damian Madej zajęli czołowe miejsca W Wiosennych Biegach Przełaj owych na szczeblu gminnym. W 2004 roku Magdalena Migdał uzyskała znaczące sukcesy W gminnych i wojewódzkich zawodach pływackich. Drużyna szkolna uzyskała drugie miejsce W Ogólnopolskim Rajdzie ,, Zlot ku czci ŚW. Jadwigi Królowej”. W gminnych konkursach: polonistycznym, historycznym, plastycznym, ekologicznym uczniowie uzyskiwali czołowe miejsca.

Szkoła była organizatorem: IV Gminnego Konkursu Ekologiczne-go „Owady”, V Gminnego Konkursu

Przyrodniczego „Ryby naszych rzek i jezior”, VI pod hasłem ,,Grzyby, mszaki, porosty i paprotniki”.

W 2005 roku Szkolny Klub Europejski przy współdziałaniu ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast zorganizował I Międzyszkolne Forum Uczniów Szkół Podstawowych po hasłem ,, Partnerstwo Skawiny dla Europy”. Ideą forum było propagowanie wśród uczniów idei zjednoczenia Europy oraz rozpowszechniana wiedzy o miastach partnerskich Skawiny. Klub Europejski zorganizował spotkanie z konsulem Danii. Przeprowadził szkolne referendum dotyczące przystąpienia

Polski do Unii Europejskiej.

W 2006 roku szkoła „pozyskała” pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach programu ” Pracownie internetowe w szkole”. W ramach zajęć dydaktycznych i koła informatycznego uczniowie uzyskują umiejętności posługiwania się specjalistycznymi pro gramami.

W 2008 roku najmłodsi kolędnicy rzozowskiej szkoły, Ania Klimas i Ewelina Buras uzyskały wyróżnienie W gminnym konkursie kolęd i pastorałek. Rok ten przyniósł kolejne sukcesy sportowe. W zimowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych Miasta i Gminy Skawina oraz Powiatu Krakowskiego W zawodach w narciarstwie alpejskim drużyna szkoły W składzie: Nina Gruca, Piotr Lizak, Alma Kozik oraz Karol Gruca wygrali zespołowo i zdobyli puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie.

W roku szkolnym 2008/2009 roku szkoła uczestniczyła w realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W konkursie organizowanym przez Małopolskie Kuratorium projekt szkoły uzyskał znaczące dofinansowanie. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje posługiwania się językiem angielskim, komunikacją elektroniczną, multimediami. Rozwijano zdolności artystyczne, poprzez zajęcia tańca nowoczesnego, śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. Objęto uczniów klas I-III specjalistycznymi zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki środkom finansowym projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W 2009 roku odbyły się gminne zawody pływackie o puchar Dyrektora Szkoły W Rzozowie, przy

współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Zespołowo I miejsce w konkursie zdobyli

pływacy rzozowskiej szkoły. Sukcesy sportowe i rozwój kultury fizycznej szkoła zawdzięcza pani

Małgorzacie Grucy, nauczycielowi wychowania fizycznego.

Uczniowie szkoły systematycznie korzystają z zajęć nauki pływania na basenie „Camena” W Skawinie w ramach zajęć lekcyjnych.

Szkoła szczególną uwagę poświęca kształtowaniu systemu motywującego uczniów do nauki. Uczniowie klas I-III rywalizują W okresie trzech lat nauki W turnieju o tytuł „Pazia Królowej Jadwigi”. Uczniowie klas IV-VI konkurują o wpis do „Złotej Księgi Królowej Jadwigi” oraz o przyznanie odznaki „Denara”, która przyznawana jest uczniom klasy VI w poszczególnych dziedzinach Wpisanych W „Złotej Księdze”.

Dzięki ofiarnej pracy całego grona pedagogicznego W okresie 125 lat funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rzozowie ukończyło ją 1637 absolwentów. Pracowało W niej 130 nauczycieli, 16 księży i diakonów.

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku