W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Harmonogram wywozu odpadów

Zmieszane odpady komunalne zostają odbierane w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca

Segregowane odpady zostają odbierane w pierwszy wtorek każdego miesiąca

Zasady odbioru odpadów komunalnych

 

Gmina odpowiada za odbiór wszystkich odpadów komunalnych wyprodukowanych na jej terenie i zarządza systemem służącym do ich zagospodarowania.

Do zbierania odpadów zmieszanychna nieruchomościach, przeznaczone są pojemniki tj. pojemniki i kontenery o poj. od 0,11 m3 do 10 m3 spełniające wymagania Polskich Norm oraz worki foliowe (o poj. 60 l i 120 l). Rodzaj ustawionych na terenie nieruchomości pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z wykonawcą odbierającym odpady komunalne. Zmieszane odpady komunalne:

 1. na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 0,11m3 do 1,1 m3 lub workach o pojemności 60 l i 120 l;
 2. na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 0,24 m3 do 1,1 m3;
 3. na nieruchomościach niezamieszkałych (o których mowa w Uchwale Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012 r.) gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 0,11m3 do 10 m3 lub w workach o pojemności 120 l.
   

Do gromadzenia surowców wtórnych w zabudowie jednorodzinnej służą worki o poj. od 70 l do 120 l, a dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o poj. 1,1 m3 i 7 m3. Oznakowania wskazują na rodzaj gromadzonych w nich segregowanych odpadów.

 1. Na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej surowce wtórne gromadzone są w workach dostarczanych przez wykonawcę oznaczonych napisem:
  • makulatura – na papier i tekturę;
  • szkło – na szkło i metale;
  • tworzywa sztuczne – na odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne.

Odpady zielone (liście, trawa gałęzie) gromadzone są w workach dostarczanych przez właściciela nieruchomości, o pojemności 120 l i 240 l.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone są w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości.

 

 1. Na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej surowce wtórne gromadzone są w pojemnikach oznaczonych napisem :

• makulatura – na papier i tekturę;
• szkło – na szkło i metale;
• tworzywa sztuczne – na odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone są przy altanach lub miejscu wyznaczonym do gromadzenia tego rodzaju odpadów na nieruchomości.

 

 1. Na nieruchomościach niezamieszkałych surowce wtórne gromadzone są w pojemnikach lub workach dostarczanych przez właściciela nieruchomości, w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości. Worki lub pojemniki winny być oznaczone napisem:

• makulatura – na papier i tekturę;
• szkło – na szkło i metale;
• tworzywa sztuczne – na odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza odpadami niebezpiecznymi) gromadzone są w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości.

   

Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą pojemniki o poj. 4 m3 i 7 m3 lub worki typu big-bagi.

Do gromadzenia przeterminowanych lekarstw służą pojemniki o poj. 0,15 m3 oznakowane, rozstawione w aptekach.

Do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą oznakowane pojemniki rozstawione w placówkach handlowych, placówkach oświatowych oraz pojemniki o poj. 0,15 m3, rozstawione w UMiG Skawina.

Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą pojemniki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży używanej, oznakowane, rozstawione na terenie Gminy.

Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych – opakowania po środkach ochrony roślin służą oznakowane pojemniki rozstawione w placówkach handlowych.

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

 1. zmieszane odpady komunalne:

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
c) dla nieruchomości niezamieszkałych:

 • dla szkół – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla obiektów użyteczności publicznej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla żłobków i przedszkoli – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla lokali gastronomicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 • dla lokali handlowych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla lokali handlowych z artykułami spożywczymi – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 • z targowisk – codziennie;
 • dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla szpitali, hoteli i innych obiektów noclegowych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla cmentarzy – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • dla ogrodów działkowych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
 • z koszy ulicznych – codziennie;
 • z koszy umieszczonych na przystankach – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

W przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza budynkami, lokalami wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania odpadów komunalnych do wskazanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do najbliższych pojemników na odpady gromadzone selektywnie.

 

 1. surowce wtórne:

a) budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu;
b) budownictwa wielorodzinnego gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
c) z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 1. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

a) budownictwa jednorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy do roku,
b) budownictwa wielolorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości raz w miesiącu;
c) poza odpadami zawierającymi odpady niebezpieczne z pozostałych terenów dwa razy do roku.

 

 1. odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w roku w okresie jesiennym.

 

 1. odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych będą odbierane w miarę potrzeb, według zgłoszeń właścicieli nieruchomości, w ramach usługi dodatkowej.

 

 

Treść artykułu została przeklejona z oficjalnej strony Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.um.skawina.net

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku