W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Historia szkolnictwa w Rzozowie

Pierwsza szkoła W Rzozowie rozpoczęła działalność w 1884 roku na mocy wcześniejszego rozporządzenia Krajowej Rady Szkolnej. Obowiązki tymczasowego nauczyciela Okręgowa Rada Szkolna powierzyła Janowi Maciaszkowi z Woli Wieruskiej pow. Bochnia. W pierwszym roku szkolnym 1884/85 uczęszczało do szkoły 57 uczniów. Dopóki nie wybudowano budynku szkolnego wynajmowano izbę w domu Marii Okarmus (nr domu 10), a nauczyciel zamieszkał u Jana Janika (nr domu 121).

Pierwszy budynek szkolny, którego budowę rozpoczęto w czerwcu 1888 r. powstał ze składek mieszkańców Rzozowa. Posiadał tylko jedną salę lekcyjną oraz dwa pokoje z kuchniąi spiżarką

przeznaczone dla nauczyciela.

8 stycznia 1889r. miejscowa Rada Szkolna odebrała budynek i oddała do użytku. Nowym nauczycielem, który podjął pracę w Rzozowie został Jan Kurleta z Gaja.

Nauka w rzozowskiej szkole trwała 6 lat i była obowiązkowa. Uczęszczały do niej dzieci w wieku 6-12

lat. Szkoła ta nie dawała jednak pełnego wykształcenia podstawowego, dlatego też ci , którzy myśleli o dalszej nauce musieli na trzeci i czwarty rok nauki przenieść się do szkoły podstawowej stopnia wyższego, która mieściła się w Radziszowie lub Skawinie.

Od 1897 r. została przy szkole wprowadzona nauka robót ręcznych dla dziewcząt( szycia), której

uczyła żona nauczyciela Bożena Kurletowa za 20 koron rocznie.

W sierpniu 1899 r. dotychczsowy nauczyciel Jan Kurleta został przeniesiony do Poręby Wielkiej, a szkoła tutejsza aż do grudnia nie miała nauczyciela. 1 stycznia 1900 r. objęła obowiązki nauczycielki p. Eugenia Stiberówna , pracowała do 15 września tegoż roku. Następnie została przeniesiona do Piasków Wielkich, a do Rzozowa przybyła nauczycielka Wanda Ostrzeszewicz.

W 1901 r. została powiększona przy szkole biblioteka, a Towarzystwo Oświaty Ludowej przekazało

46 książek – co na owe czasy stanowiło liczbę niebagatelną.

Kolejnymi nauczycielami w rzozowskiej szkole byli: KaroI Wąs – od 15 lutego do 15 sierpnia 1905 r. , a

po nim Kazimierz Tomaszewski.

10 marca 1906 r. odbyło się w Rzozowie uroczyste poświęcenie dzwonka szkolnego, który został zakupiony przez skawińskiego katechetę ks. Jabłońskiego.

Ważną datą w dziejach rzozowskiego szkolnictwa jest rok 1907 , kiedy otwarto drugą klasę a nową

nauczycielką została p. Romualda Malinianka. W latach 1909- 1913 dzieci szkolne uczył Józef

Smyczyński, a w latach 1913-1914 Władysława Kromer.

Pierwszymi chłopcami , którzy podjęli naukę W Krakowie byli: Józef Pletnia i Michał Wcisło. Pierwszy 2 nich ukończył w 1912 roku ukończył studia filozoficzne, a drugi rozpoczął naukę na wydziale Prawa i

Administracji UJ, studiów jednak nie ukończył.

Od 1905r. coraz więcej chłopców pragnie rozpocząć naukę w szkołach krakowskich. Niestety, ze

względu na niski poziom wiedzy , część z nich nie zdaje egzaminów wstępnych. Wielu chłopców skończyło edukację po pierwszym półroczu nauki, ponieważ otrzymali oceny niedostateczne i tym samym nie zostali zwolnieni z opłat za naukę , a rodziców nie było stać na nie.

Przed wybuchem I wojny światowej rozpoczął naukę W szkole średniej W Krakowie Stanisław Kubas, który ukończył prawo na UJ.

Był on trzecim i ostatnim chłopcem pochodzącym z Rzozowa, który podjął naukę przed wybuchem wojny.

Okres I Wojny światowej W dokumentach tutejszej szkoły jest zupełnie pominięty. Co działo się W tym czasie, czy władze austriackie zabroniły nauki? Trudno na te pytania dzisiaj odpowiedzieć.

Okres międzywojenny to zupełne zahamowanie, jeśli chodzi o kształcenie dzieci W Rzozowie. Wiąże się to nie tylko z trudną sytuacją wsi, ale także z niskim poziomem nauki w

szkole. W tym okresie kończy studia tylko Tadeusz Kubas.

Ponowne zapiski zaczynają się od 1920 roku. W 1923 r. staraniem nauczyciela wywiercono studnie przy szkole. Stanowisko kierownika szkoły W Rzozowie powierzono Bronisławie Czubrytównie.

W 1936 r. przystąpiono do budowy nowej szkoły w Rzozowie. 29 marca wybrano Komitet Budowy Szkoły W skład którego Weszli: Jakub Putaj, Józef Majcherek, Bronisława Czubytówna i Józef Lupa. 4 maja 1936 r. rozpoczęto właściwe prace przy budowie szkoły, którą W stanie surowym oddano W 1939 r. Wybuch ll wojny światowej uniemożliwił jej ukończenie.

Hitlerowcy zmienili budynek szkoły W stajnię dla koni, wskutek czego został on całkowicie zniszczony. Również Wojsko rosyjskie przyczyniło się do znacznej dewastacji szkoły: zrywali rynny, wybijali okna itp. Dopiero po wojnie przeprowadzono gruntowny remont i wykończono wnętrze szkoły.

6 października 1946 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie szkoły, 7 października rozpoczęto nowy rok szkolny. Nowym kierownikiem został Włodzimierz Doskocz, który w Rzozowie przepracował do 1952 roku.

W 1938 r. szkoła liczyła 138 uczniów, a grono nauczycielskie pięć osób.

W 1966 r. utworzono Vlll klasę , a w 1960 r. kupiono pierwszy telewizor.

Okres rozbudowy szkoły w latach 1992-1995

Pierwotna koncepcja rozbudowy szkoły z 1991 roku zakłada uzupełnienie luki między sekretariatem, a mieszkaniem zajmowanym przez byłą p. dyrektor.

Przebudowę rozpoczęto w 1992r.,w efekcie powstała sala gimnastyczna oraz świetlica.

Decyzja o nadbudowie Szkoły Podstawowej W Rzozowie zapadła na początku 1992 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii o wytrzymałości fundamentów pod ówczesnym budynkiem.

Zdecydowano dobudować jedną kondygnację. W tym celu najpierw zaczęto zabiegać o fundusze na rozbudowę i gromadzić materiały budowlane. Dyrektor szkoły Lidia Pycińska uzyskała poparcie od władz kuratoryjnych i UMiG W Skawinie.

W czerwcu 1993r. rozpoczęto rozbiórkę konstrukcji dachowej. Postępy W pracach budowlanych były bardzo widoczne, albowiem już jesienią 1993r. piętro W stanie surowym było gotowe.

Warto zaznaczyć, iż przez cały okres rozbudowy górnej kondygnacji trwała nauka W pomieszczeniach na parterze szkoły. Nie przerwano zajęć nawet przy zrzucaniu stropów.

Zimą i wiosną 1993/94 trwało zakładanie instalacji elektrycznej , tynkowanie Wewnątrz, zakładanie sieci wodociągowej, kanalizacji.

Ogromny nawał prac wykonano W 1994 roku. Pomieszczenia W nadbudowanej szkole zostają oddane do użytku.

1 września 1994r. dzieci szkoły podstawowej rozpoczynają już naukę na górze. Do użytku przekazano sześć sal lekcyjnych oraz łazienki.

Prace budowlane były prowadzone w dalszym ciągu tym razem na parterze: wyburzono stare ściany- uzyskano bibliotekę , kancelarie i sekretariat. Dawna sala gimnastyczna została zmieniona na oddział przedszkolny.

Utworzono też dużą salę do nauczania zintegrowanego, gabinet pedagoga oraz dwa pomieszczenia na szatnię. Z pomieszczeń zajmowanych przez dyrektora utworzono zaplecze kuchenne.

Nie sposób zapomnieć , iż Szkoła otrzymała duże wsparcie finansowe od: Banku Spółdzielczego w Skawinie, SZMO, Elektrowni oraz mieszkańców wioski , którzy dużo prac wykonali nieodpłatnie.

W 1994 r. wykonano zewnętrzną elewacje budynku .

W trakcie wykańczania poszczególnych pomieszczeń pani dyrektor Lidia Pycińska wyposażyła sale : w pomoce dydaktyczne, meble , stoliki.

Od roku 1995 w szkole wydawane są obiady dla dzieci.

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku