Zebranie Wiejskie

Rzozów 25-02-2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 marca 2019 r.

o godz. 17.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
 4. Sprawa budowy ciągu pieszo-rowerowego przez Rzozów
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące
 6. Zamknięcie zebrania.

 

 

Sołtys Rzozowa

/-/ Grzegorz KLIMAS

 

 

Protokół ZEBRANIA WIEJSKIEGO Sołectwa RZOZÓW z 5 lutego 2019

Rzozów 5 luty 2019r.

Protokól Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Sprawozdanie Sołtysa za okres kadencji

4.Dyskusja

5.Prezentacja kandydatów na Sołtysa

6.Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej

7.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

8.Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa – uchwała

9.Wolne wnioski i zapytania

10 .Zamknięcie zebrania

 

Ad1.

       Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko  otwierając Zebranie Wiejskie sołectwa Rzozów powitał wszystkich zebranych i podziękował za liczne poparcie w wyborach samorządowych.

Następnie Burmistrz ogłosił że w wyznaczonym terminie do urzędu miasta złożonych zostało jedna kandydatura na Sołtysa i siedem na Radnych Soleckich, w związku z powyższym ogłoszone na 17 lutego wybory się nie odbędą , Sołtysem zostaje zgłoszony Grzegorz Klimas , Radnymi zgłoszona siódemka – czyli:

Dariusz Barcik, Jacek Kotula, Stanisław Kubas, Andrzej Madej, Rafal Ostrogórski, Andrzej Wrzoszczyk i Bogusław Zawadzki. Na następnym Zebraniu Wiejskim lista ta będzie uzupełniona o trzy osoby zgodnie ze Statutem Sołectwa Rzozów.

Dlatego również Burmistrz wycofał z programu zebrania punkty 5 i 6.

Ad2.

  Burmistrz zaproponował prowadzenie zebrania Radnemu Miasta i Gminy Skawina , a zarazem już Radnemu Sołeckiemu Rzozowa – Andrzejowi Wrzoszczykowi. Innych kandydatów nie zgłoszono , przegłosowano jednogłośnie tę propozycję. Burmistrz oddał glos Przewodniczącemu zebrania.

 

Ad3.

     Sołtys Grzegorz KLIMAS  przedstawił rozliczenie za okres kadencji 2014-2019, wymieniając wydatki na terenie sołectwa Rzozów w wysokości :

Ze środków do dyspozycji sołectwa  – 460 744.23

Ze środków gminy   – 1 935 755.22

Szczegółowe rozliczenie środków i zadań do wglądu u Sołtysa.

 

Ad4.

W dyskusji zadano następujące pytania:

– Stanisław K– Co z dalszymi  chodnikami przy drodze wojewódzkiej i co z obwodnicą .

Na to pytanie odpowiedział Burmistrz przedstawiając zakres i harmonogram prac przy tych drogach.

– Zofia T – Co z udrożnieniem fosy przy jej posesji i drodze powiatowej

Sołtys odpowiedział że, na dzień dzisiejszy rów nie ma dalszego ciągu , żeby go odtworzyć sołectwo stara się o pozwolenia wodnoprawne i uzgodnienia z mieszkańcami.

 

Ad7.

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– zmiany w komisjach Rady Miejskiej

-zmiany w strukturach Urzędu Gminy

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Odbiór odpadów

a)Przedstawienie dotychczasowej sytuacji

b)Plan podwyżek opłat w 2019 roku – wzrost o 65 %

c)Plan budowy linii do wstępnej segregacji odpadów

d)Zagospodarowanie frakcji odpadów zielonych

 1. e) Plan wsparcia osób najniżej uposażonych przy odbiorze odpadów.

– Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzozowie

-Budowa Obwodnicy – z końcówką w Rzozowie – otwarcie III kwartał 2020r.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Analiza zakazu skrętu w lewo z ul. Mickiewicza w ul. Tyniecką jadąc od mostu.

-Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Rzozowie

– Rozpoczęcie wyłaniania wykonawców na projekty z ramienia rewitalizacji – między innymi boisko wielofunkcyjne w Rzozowie

-Koncepcja nowego budynku  Urzędu Gminnego przyjaznego dla wszystkich mieszkańców gminy

– Przedstawienie zastępców. Witolda Grabca i Tomasza Ożoga.

– Ustalenie terminu kolejnego zebrania wiejskiego w Rzozowie , na którym będzie uzupełniany skład Rady Sołeckiej i dyskusja nad zasadnością budowy ciągu pieszo-rowerowego przez naszą miejscowość na 5 marca 2019 roku o godz 18.00

Ad8.

Przewodniczący Zebrania przedstawił sąd się wzięły dodatkowe środki  w kwocie 25 000 zł i jak możemy je spożytkować .

Sołtys przypomniał historię Budżetu Obywatelskiego , o co Rzozów się starał i przedstawił projekt remontu w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie . Kilka słów o potrzebie takiego remontu przedstawił również Prezes OSP Rzozów – druh Marek Migdał.

Z braku innego zadania – Sołtys przeczytał  projekt Uchwały Zebrania Wiejskiego i Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie.

81 głosami za

1 głosem wstrzymującym

1 głosem sprzeciw

Uchwała została przyjęta ( zał. Nr 1 dzisiejszego protokołu)

Ad9.

-Stanisław K.

Czy nie można by zbudować chodnika na drodze do cmentarza.

Odp. Burmistrza – w ramach budowy obwodnicy na drodze powiatowej będzie budowane rondo i jest pomysł połączenia go chodnikami na odcinku od Borku Szlacheckiego do Rzozowa. Czynione są starania w celu pozyskania środków rządowych i innych możliwych zewnętrznych na to zadanie.

 

– Leszek Z.

Co z dużą ilością dzików podchodzących pod same domy.

Odp, Burmistrza – Zgłaszać do Sołtysa , a on niech uruchamia w tej dziedzinie kola łowieckie

– Marcin K.

Propozycja spotkania z Burmistrzem w terenie w celu wypracowania kompromisu w sprawie budowy obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa .

Chodzi dokładnie o przesunięcie o kilkanaście metrów ronda .

Odp. Burmistrza – jakikolwiek przesunięcie na tym etapie powoduje  konieczność uzyskania nowych pozwoleń i zmian projektowych – co może bardzo opóźni ć inwestycję .  Burmistrz rozmawiał już na ten temat z Marszałkiem. Termin spotkania w terenie będzie ustalony jeszcze w lutym.

– Sołtys

Bardzo zła jakość drogi koło WTZ spowodowana ciężkim sprzętem dojeżdżającym na budowę , ale również wcześniejszym objazdem w trakcie przebudowy skrzyżowania przy kościele

Odp. Burmistrza

Mamy w planach remont tej drogi.

Ad 10.

Z braku innych tematów Przewodniczący Zebrania Andrzej Wrzoszczyk zamknął go o godz.  20,15

W Zebraniu uczestniczyło 83 mieszkańców Rzozowa

 

Protokołujący                     Sołtys Rzozowa                      Przewodniczący Zebrania

 

 

Rzozów 5 luty 2019r.

 

 

Uchwała nr 1/2/2019

Zebrania Sołectwa RZOZÓW

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie sołectwa RZOZÓW podejmuje poprzez głosowanie w dniu

 5 marca 2019 roku dyspozycję dodatkowych środków budżetowych w wysokości 25 000,00 ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na zadanie

„ Remont w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie „

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 lutego 2019 r.

o godz. 18.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji.
 4. Dyskusja
 5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
 6. Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej:
 7. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
 8. Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji Sołectwa – uchwała.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

/-/ Norbert RZEPISKO

 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzozowa

 

ZARZĄDZENIE NR 320.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

BRM.502.1.2018

w sprawnie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019 – 2023.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozdziału VII Statutu Sołectwa Jaśkowice, Rzozów i Wielkie Drogi stanowiącego kolejno załącznik nr 5, 13, 14 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie XXXI/436/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Skawina w sołectwach:

 1. Jaśkowice,
 2. Rzozów,
 3. Wielkie Drogi,

zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§2

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 17 lutego 2019 r. od godz. 08:00 do godz. 20:00 w lokalach wyborczych:

 1. Jaśkowice – Dom Ludowy, Jaśkowice, ul. Kościelna 6;
 2. Rzozów – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzozów 400;
 3. Wielkie Drogi – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Wielkie Drogi 79.

 

§3

 1. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się następujące wzory druków niezbędne do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
  1. wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa – załącznik nr 2;
  2. wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Sołeckie – załącznik nr 3;
  3. oświadczenie kandydata na Sołtysa – załącznik nr 4;
  4. oświadczenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 5;
  5. wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa – załącznik nr 6;
  6. wykaz osób popierających kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 7;
  7. zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej wraz z oświadczeniem – załącznik nr 8;

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skawina.

Załączniki dostępne na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

 

Spotkanie z Burmistrzem w sprawie budowy CPR w Rzozowie

W dniu 8 stycznia o godz. 17.00 w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Skawiny i jego pracownikami w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego od stacji RZOZÓW do skrzyżowania pod Rochem. Zapraszamy zainteresowanych .

 

 

Badanie pyłu zawieszonego w Rzozowie

Dzięki działaniom naszego mieszkańca przez około dwa tygodnie w naszym sołectwie będzie zamontowany pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Wyniki pomiarów już można sprawdzić na

 https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/szczegoly/id/421

jak również na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w zakładce :

http://www.gminaskawina.pl/

 

Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

Rzozów 11 październik 2018 roku

Protokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

 

    Otwierając Zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przywitał mieszkańców oraz przybyłych gości w osobach:

– I Wice-Burmistrza – Norberta Rzepisko

– Przewodniczącego Rady Miejskiej – Witolda Grabca

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Arkadiusza Wrzoszczyka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Stanisława Żaka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Bogdana Bogdali

– Eko-Doradcę Urzędu Miasta – Krzysztofa Szuladę

-Przedstawiciela Komitetu Wyborczego NASZE MIASTO, NASZA GMINA – Mieczysława Lackowskiego

 

Po przywitaniu gości Sołtys przedstawi pod głosowanie poniższy plan zebrania:

1.Wystąpienie Eko-Doradcy

2.Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o sposobie wyboru Sołtysa w I kwartale 2019 roku

 1. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o liczbie członków Rady Sołeckiej
 2. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2019 rok

5.Wystąpienie Kandydatów w wyborach samorządowych

 1. Wolne wnioski

W wyniku głosowania 30 głosami za , 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi plan zebrania został przyjęty.

 

Ad1.

W swoim wystąpieniu Eko-Doradca Krzysztof Szulada przedstawił działania urzędu gminnego i wojewódzkiego , wraz z możliwościami pozyskania środków na wymianę palenisk, ocieplenie budynków czy wymianę stolarki okiennej w ramach walki o czyste powietrze . Przedstawił również spectrum kontroli palenisk domowych na terenie gminy wraz z  grożącymi sankcjami za nie ekologiczne spalanie . Wywiązała się dłuższa dyskusja z mieszkańcami , po czym odbyły się również rozmowy indywidualne.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił zmianę w Statucie Sołectwa Rzozów na podstawie której mieszkańcy mają prawo co najmniej 60 dni przed wyborami na Sołtysa zdecydować w jakiej formie będzie wybierany nowy przedstawiciel sołectwa. Statut przewiduje dwie formy :

– tak jak dotychczas – przez Zebranie Wiejskie

– tak jak do Rady Gminnej – w wyborach powszechnych

Po dyskusji nad plusami i minusami tych wariantów przystąpiono do głosowania. Głosowanie 5 głosów za zebraniem wiejskim , 27 za wyborami powszechnymi 1 głos wstrzymujący.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 1/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 1 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 Sołtysa i Radę Sołecką wybierać będziemy poprzez Wybory Powszechne .

 

 

Ad3.

Na podstawię powyższych zmian w Statucie Sołectwa również na co najmniej 60 dni przed wyborami Zebranie Wiejskie decyduje o ilości członków Rady Sołeckiej .

Po krótkiej dyskusji nad ilością osób w przyszłej  Radzie Sołeckiej przystąpiono do głosowania dwóch propozycji:

-Andrzeja Wrzoszczyka – o 7 osobowy skład rady – 12 głosów za

-Grzegorza Klimasa o 10 osobowy skład rady – 17 głosów za

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 2/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 2 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 wybierać będziemy 10 osobową Radę Sołecką .

 

Ad4.

W kilku słowach Sołtys przedstawił rozdysponowanie środków do dyspozycji sołectwa za 2018 rok. Udzielił odpowiedzi na kilka pytań

– utrzymanie placu zabaw

– koszt prowadzenia strony internetowej

-asfaltowanie na Podolu

-budowa Sali gimnastycznej

– budowa boiska wielofunkcyjnego

-peron wysiadkowy PKP Rzozów Centrum

-ciąg pieszo-rowerowy w Rzozowie

-budowa obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa.

 Następnie przedstawił projekt podziału środków na 2019 rok w kwocie 114 400,00 złotych , który po krótkiej dyskusji postawił pod głosowanie.

Głosowanie 30 głosami za przy 0 sprzeciwu i 3 wstrzymujących podział został przyjęty.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 3/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 3 do protokołu) mówiącą o podziale środków do dyspozycji sołectwa na 2019 rok .

 

Ad5.

W tej części zebrania kandydujący w wyborach samorządowych 21 października  2018 przedstawiali swoje sylwetki i odpowiadali na pytania z Sali.

 

Ad6.

W wolnych  wnioskach mieszkańcy poruszyli dwa tematy :

– spotkanie z ZDW w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy na terenie naszej wioski.

– czy jest przewidywana budowa chodnika wzdłuż boiska sportowego .

Na tym zebranie zakończono .

W zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców Rzozowa

 

Protokolant                                                       Przewodniczący Zebrania

 

Adrian Mazgaj                                                    Grzegorz Klimas

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 1/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie sposobu wyboru Sołtysa

 

Na podstawie  20 Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie wyborów na Sołtysa w 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sołtysa Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 2/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie ilości członków Rady Sołeckiej

 

Na podstawie  20 i Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie ilości członków Rady Sołeckiej na 10 osób

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

    Rzozów 1-102018r.
  Uchwała nr3/10/2018  
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW  
     
     
   Podział środków  Sołectwa Rzozów   
           na rok 2019  
     
     
     
Lp. Zadania Kwota
1. Remont dróg tłuczniowych 5000
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 5000
3. Odsnieżanie dróg 5000
4. Remont rowów 15000
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000
8. Dofinansowanie szkoły podstawowej 5000
9. Asfaltowanie droga na Podolu 44800
10. Oświetlenie  13 600
    114 400
     
 

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

16-10-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2017.1073.j.t.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405 j.t.), a także w związku z uchwałą Nr XV/195/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Przedmiot opracowania dotyczy obszaru dla etapu II, obejmującego fragmenty sołectw Borek Szlachecki, Gołuchowice, Grabie, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Zelczyna.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 24 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz świąt) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 3, I piętro, pokój nr 15 oraz 16, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.

Zespół autorski, w dniach od 24 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r., (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz świąt) udzielać będzie informacji i wyjaśnień w sprawie projektu: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 2, pokój nr 2.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1, sala obrad, I piętro; początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

 • bezpośrednio na dziennik podawczy UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pokój 1;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, z bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

 1. dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy;
 2. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem uwagi bez rozpoznania;
 3. administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1;
 4. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 5. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem uwagi do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa;
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073.t.j.);
 7. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę;
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: Aleksander Gajda; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel.: 508-484-533.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kolasa

 

źródło: UMiG Skawina 

 

Kontrola jakości powietrza

Sezon trucia rozpoczęty

 

Rzozów, 394
Rzozów
Pomiar interpolowany
53
Bywało lepiej… Powietrze lekko zanieczyszczone.
 
Pomiary na żywo
PM10
110%
55µg/m³
PM2.5
117%
29µg/m³
PM1
18µg/m³
TEMPERATURA
11°C
WILGOTNOŚĆ
82%
CIŚNIENIE
1026hPa
Tak było dzisiaj o 20,00  w Rzozowie
Chcesz wiedzieć na bieżąco – przypominamy link dostacji pomiaru czystości powietrza w Rzozowie:
https://airly.eu/map/pl/ 
W każdej chwili możesz wejść i sprawdzić czym oddychamy.
To nic nie kosztuje – oprócz refleksji – czym palimy ?
Sołtys
Grzegorz Klimas