Rachunki za śmieci

Ogłoszenie Sołtysa

 

 

 

 

Sołtys Rzozowa w niedziele 7 kwietnia po mszach św. O godz 800, 1000 i 1130 będzie rozdawał przy kościele rachunki za gospodarowanie odpadami.

 

 

Jeżeli ktoś nie zdąży odebrać zapraszam dodatkowo w poniedziałek w godz. 1700 -1900 do remizy OSP w Rzozowie

 

 

 

 

                                                                       Sołtys

 

 

Grzegorz Klimas

    

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE już we wtorek 2 kwietnia

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD i RTV – kwiecień 2019

 

Uprzejmie informujemy, że w kwietniu br.  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Skawina z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

 

źródlo: UMiG Skawina

Sołtys

 

Sam możesz zgłosić usterkę w gminie

Adres @interwencje jest do Waszej dyspozycji!

Od dziś adres @interwencje jest do Waszej dyspozycji!

 

Wydział Gospodarki Komunalnej uruchomił nowy adres mailowy pozwalający na szybki kontakt w zakresie infrastruktury technicznej gminy Skawina. Lampa oświetleniowa nie świeci? Pochylone drzewo zagraża bezpieczeństwu? Zapadnięty chodnik? A może zarośnięty lub uszkodzony znak drogowy?

 
Jeśli odpowiedź na te pytania jest pozytywna, jesteś świadkiem awarii czy uszkodzenia zgłoś to na adres e-maila:
 
 
 1. Dołącz zdjęcie
 2. Wskaż lokalizację 
 3. Podaj swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy.
 
Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać problem.  Inspektorzy Urzędu Miasta dokonają weryfikacji zgłoszenia i w miarę możliwości oraz panujących warunków atmosferycznych podejmą działania w celu usunięcia zagrożenia.
 
Uwaga !
Anonimowe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę – prosimy o podanie danych kontaktowych – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy. Dane te będą wykorzystane tylko w zakresie przedmiotowych zgłoszeń.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w  Skawinie znajduje się  TUTAJ 
 
źródlo: UMiG Skawina 
Sołtys
 

Zebranie Wiejskie

Rzozów 25-02-2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 marca 2019 r.

o godz. 17.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
 4. Sprawa budowy ciągu pieszo-rowerowego przez Rzozów
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące
 6. Zamknięcie zebrania.

 

 

Sołtys Rzozowa

/-/ Grzegorz KLIMAS

 

 

Protokół ZEBRANIA WIEJSKIEGO Sołectwa RZOZÓW z 5 lutego 2019

Rzozów 5 luty 2019r.

Protokól Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Sprawozdanie Sołtysa za okres kadencji

4.Dyskusja

5.Prezentacja kandydatów na Sołtysa

6.Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej

7.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

8.Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa – uchwała

9.Wolne wnioski i zapytania

10 .Zamknięcie zebrania

 

Ad1.

       Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko  otwierając Zebranie Wiejskie sołectwa Rzozów powitał wszystkich zebranych i podziękował za liczne poparcie w wyborach samorządowych.

Następnie Burmistrz ogłosił że w wyznaczonym terminie do urzędu miasta złożonych zostało jedna kandydatura na Sołtysa i siedem na Radnych Soleckich, w związku z powyższym ogłoszone na 17 lutego wybory się nie odbędą , Sołtysem zostaje zgłoszony Grzegorz Klimas , Radnymi zgłoszona siódemka – czyli:

Dariusz Barcik, Jacek Kotula, Stanisław Kubas, Andrzej Madej, Rafal Ostrogórski, Andrzej Wrzoszczyk i Bogusław Zawadzki. Na następnym Zebraniu Wiejskim lista ta będzie uzupełniona o trzy osoby zgodnie ze Statutem Sołectwa Rzozów.

Dlatego również Burmistrz wycofał z programu zebrania punkty 5 i 6.

Ad2.

  Burmistrz zaproponował prowadzenie zebrania Radnemu Miasta i Gminy Skawina , a zarazem już Radnemu Sołeckiemu Rzozowa – Andrzejowi Wrzoszczykowi. Innych kandydatów nie zgłoszono , przegłosowano jednogłośnie tę propozycję. Burmistrz oddał glos Przewodniczącemu zebrania.

 

Ad3.

     Sołtys Grzegorz KLIMAS  przedstawił rozliczenie za okres kadencji 2014-2019, wymieniając wydatki na terenie sołectwa Rzozów w wysokości :

Ze środków do dyspozycji sołectwa  – 460 744.23

Ze środków gminy   – 1 935 755.22

Szczegółowe rozliczenie środków i zadań do wglądu u Sołtysa.

 

Ad4.

W dyskusji zadano następujące pytania:

– Stanisław K– Co z dalszymi  chodnikami przy drodze wojewódzkiej i co z obwodnicą .

Na to pytanie odpowiedział Burmistrz przedstawiając zakres i harmonogram prac przy tych drogach.

– Zofia T – Co z udrożnieniem fosy przy jej posesji i drodze powiatowej

Sołtys odpowiedział że, na dzień dzisiejszy rów nie ma dalszego ciągu , żeby go odtworzyć sołectwo stara się o pozwolenia wodnoprawne i uzgodnienia z mieszkańcami.

 

Ad7.

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– zmiany w komisjach Rady Miejskiej

-zmiany w strukturach Urzędu Gminy

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Odbiór odpadów

a)Przedstawienie dotychczasowej sytuacji

b)Plan podwyżek opłat w 2019 roku – wzrost o 65 %

c)Plan budowy linii do wstępnej segregacji odpadów

d)Zagospodarowanie frakcji odpadów zielonych

 1. e) Plan wsparcia osób najniżej uposażonych przy odbiorze odpadów.

– Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzozowie

-Budowa Obwodnicy – z końcówką w Rzozowie – otwarcie III kwartał 2020r.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Analiza zakazu skrętu w lewo z ul. Mickiewicza w ul. Tyniecką jadąc od mostu.

-Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Rzozowie

– Rozpoczęcie wyłaniania wykonawców na projekty z ramienia rewitalizacji – między innymi boisko wielofunkcyjne w Rzozowie

-Koncepcja nowego budynku  Urzędu Gminnego przyjaznego dla wszystkich mieszkańców gminy

– Przedstawienie zastępców. Witolda Grabca i Tomasza Ożoga.

– Ustalenie terminu kolejnego zebrania wiejskiego w Rzozowie , na którym będzie uzupełniany skład Rady Sołeckiej i dyskusja nad zasadnością budowy ciągu pieszo-rowerowego przez naszą miejscowość na 5 marca 2019 roku o godz 18.00

Ad8.

Przewodniczący Zebrania przedstawił sąd się wzięły dodatkowe środki  w kwocie 25 000 zł i jak możemy je spożytkować .

Sołtys przypomniał historię Budżetu Obywatelskiego , o co Rzozów się starał i przedstawił projekt remontu w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie . Kilka słów o potrzebie takiego remontu przedstawił również Prezes OSP Rzozów – druh Marek Migdał.

Z braku innego zadania – Sołtys przeczytał  projekt Uchwały Zebrania Wiejskiego i Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie.

81 głosami za

1 głosem wstrzymującym

1 głosem sprzeciw

Uchwała została przyjęta ( zał. Nr 1 dzisiejszego protokołu)

Ad9.

-Stanisław K.

Czy nie można by zbudować chodnika na drodze do cmentarza.

Odp. Burmistrza – w ramach budowy obwodnicy na drodze powiatowej będzie budowane rondo i jest pomysł połączenia go chodnikami na odcinku od Borku Szlacheckiego do Rzozowa. Czynione są starania w celu pozyskania środków rządowych i innych możliwych zewnętrznych na to zadanie.

 

– Leszek Z.

Co z dużą ilością dzików podchodzących pod same domy.

Odp, Burmistrza – Zgłaszać do Sołtysa , a on niech uruchamia w tej dziedzinie kola łowieckie

– Marcin K.

Propozycja spotkania z Burmistrzem w terenie w celu wypracowania kompromisu w sprawie budowy obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa .

Chodzi dokładnie o przesunięcie o kilkanaście metrów ronda .

Odp. Burmistrza – jakikolwiek przesunięcie na tym etapie powoduje  konieczność uzyskania nowych pozwoleń i zmian projektowych – co może bardzo opóźni ć inwestycję .  Burmistrz rozmawiał już na ten temat z Marszałkiem. Termin spotkania w terenie będzie ustalony jeszcze w lutym.

– Sołtys

Bardzo zła jakość drogi koło WTZ spowodowana ciężkim sprzętem dojeżdżającym na budowę , ale również wcześniejszym objazdem w trakcie przebudowy skrzyżowania przy kościele

Odp. Burmistrza

Mamy w planach remont tej drogi.

Ad 10.

Z braku innych tematów Przewodniczący Zebrania Andrzej Wrzoszczyk zamknął go o godz.  20,15

W Zebraniu uczestniczyło 83 mieszkańców Rzozowa

 

Protokołujący                     Sołtys Rzozowa                      Przewodniczący Zebrania

 

 

Rzozów 5 luty 2019r.

 

 

Uchwała nr 1/2/2019

Zebrania Sołectwa RZOZÓW

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie sołectwa RZOZÓW podejmuje poprzez głosowanie w dniu

 5 marca 2019 roku dyspozycję dodatkowych środków budżetowych w wysokości 25 000,00 ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na zadanie

„ Remont w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie „

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 lutego 2019 r.

o godz. 18.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji.
 4. Dyskusja
 5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
 6. Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej:
 7. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
 8. Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji Sołectwa – uchwała.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

/-/ Norbert RZEPISKO

 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzozowa

 

ZARZĄDZENIE NR 320.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

BRM.502.1.2018

w sprawnie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019 – 2023.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozdziału VII Statutu Sołectwa Jaśkowice, Rzozów i Wielkie Drogi stanowiącego kolejno załącznik nr 5, 13, 14 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie XXXI/436/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Skawina w sołectwach:

 1. Jaśkowice,
 2. Rzozów,
 3. Wielkie Drogi,

zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§2

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 17 lutego 2019 r. od godz. 08:00 do godz. 20:00 w lokalach wyborczych:

 1. Jaśkowice – Dom Ludowy, Jaśkowice, ul. Kościelna 6;
 2. Rzozów – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzozów 400;
 3. Wielkie Drogi – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Wielkie Drogi 79.

 

§3

 1. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się następujące wzory druków niezbędne do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
  1. wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa – załącznik nr 2;
  2. wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Sołeckie – załącznik nr 3;
  3. oświadczenie kandydata na Sołtysa – załącznik nr 4;
  4. oświadczenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 5;
  5. wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa – załącznik nr 6;
  6. wykaz osób popierających kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 7;
  7. zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej wraz z oświadczeniem – załącznik nr 8;

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skawina.

Załączniki dostępne na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

 

Spotkanie z Burmistrzem w sprawie budowy CPR w Rzozowie

W dniu 8 stycznia o godz. 17.00 w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Skawiny i jego pracownikami w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego od stacji RZOZÓW do skrzyżowania pod Rochem. Zapraszamy zainteresowanych .

 

 

Badanie pyłu zawieszonego w Rzozowie

Dzięki działaniom naszego mieszkańca przez około dwa tygodnie w naszym sołectwie będzie zamontowany pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Wyniki pomiarów już można sprawdzić na

 https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/szczegoly/id/421

jak również na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w zakładce :

http://www.gminaskawina.pl/