Obwodnica (Rzozowa ) – I etap rusza

 

Rozpoczęła się budowa trzeciej części obwodnicy Skawiny

Rozpoczęła się budowa trzeciej części obwodnicy Skawiny

 

  

 

Ma ona wyprowadzić ruch z centrum miasta oraz sołectw, przez które regularnie przejeżdżają duże liczby samochodów. Trzeci etap obejmuje budowę trasy łączącej DK 44 z DW 953. Ten odcinek pozwoli odciążyć drogę biegnącą od Borku Szlacheckiego do Rzozowa.

Obwodnica będzie alternatywą dla kierowców zarówno mieszkańców Skawiny jak i pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę. Ma wyprowadzić ruch między innymi tirów z centrum miasta oraz sołectw. Nowy, trzeci odcinek będzie łączył DK 44 z DW 953. Po zakończeniu jego budowy ilość samochodów na drogach gminnych powinna się zmniejszyć.

– To trudne zadanie, które obejmuje budowę dwóch rond i wiaduktów. Sama inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, ponieważ będzie stanowiła znaczny skrót od drogi wojewódzkiej do krajowej, jak również obwodnicę kilku małych miejscowości, gdzie teraz ruch biegnie przez ich środek – powiedział burmistrz Skawiny, Norbert Rzepisko, w trakcie symbolicznego pierwszego wbicia łopaty otwierającego nową inwestycję.

Budowa obwodnicy jest współfinansowana ze środków zewnętrznych: – Bardzo się cieszę, że współpraca władz rządowych i samorządowych znajduje właśnie taki finał w gminie Skawina – podkreślił wojewoda Piotr Ćwik.

Prace powinny zakończyć się do końca 2020 roku.

Źródło: UMiG

 
 

Odbiór odpadów zielonych

Odbiór odpadów zielonych w sołectwie Rzozów odbędzie się w najbliższy wtorek 5 listopada wraz ze śmieciami segregowanymi . Wcześniej należy zgłosić telefonicznie na nr 123572047

Lub meilowo na adres: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm

 

Protokól zebrania wiejskiego

Rzozów 16 październik 2019r.

Protokół Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres

3.Propozycja podziału środków do dyspozycji Sołectwa na 2020 rok, dyskusja i przyjęcie uchwały.

4.Wolne wnioski i sprawy bieżące

5.Zamknięcie zebrania

Ad1.

     Otwierając zebranie , Przewodniczący Zebrania Sołtys Rzozowa przywitał mieszkańców naszej miejscowości i gości w osobach:

– Burmistrza Miasta i Gminy – Norberta Rzepisko

– Eko-Doradcy Gminy Skawina – Aleksandry Basiura

-Radnego Rady Miejskiej w Skawinie , a zarazem członka naszej Rady Sołeckiej – Andrzeja Wrzoszczyka o

-Przedstawił również Protokolanta dzisiejszego zebrania , członka Rady Sołeckiej Rzozowa – Andrzeja Madeja.

Następnie przedstawił pod glosowanie plan zebrania ,  z jedną autopoprawką .

Sołtys zaproponował jako następny punkt po otwarciu zebrania wystąpienie Eko-Doradcy gminnego Pani Aleksandry Basiura.

Plan zebrania przyjęto przez głosowanie jednogłośnie,  więc Sołtys przedstawił Panią Aleksandrę i poprosił o przypomnienie naszym  mieszkańcom co Gmina Skawina działa w sprawie czystego powietrza.

 

Ad2.

  Nasz Gminny Eko-Doradca Pani Aleksandra przedstawiła ofertę naszej gminy na wymianę źródeł ogrzewania i montaż paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie zapraszając do indywidualnych rozmów w kącie Sali.

  Burmistrz Norbert Rzepisko przypomniał również o innych działaniach jak termomodernizacja , wymiana stolarki czy docieplanie stropodachów  w ramach programów gminno-państwowych , zaprosił również do odwiedzenia urzędu w sprawie indywidualnych rozmów i składania wniosków.

 

Ad3.

   Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił środki sołectwa Rzozów na 2019 rok i stopień ich wykorzystania.

Budżet sołectwa na 2019 rok w kwocie 114 400,00 zł został powiększony o 8 134,00 zł ze środków niewykorzystanych w 2018 roku, oraz o środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 w ramach zmienionego budżetu obywatelskiego.

Sołtys przypomniał że tę kwotę zebranie wiejskie przeznaczyło na remont sanitariatów w remizie OSP Rzozów.  Remont ten wyniósł po przetargu 38 000.00 zł , gdzie po części dołożyła wioska i gmina , za co Sołtys podziękował Burmistrzowi.

Sołtys przedstawił również wydatkowanie w kwocie 141 689,78 zł ,  a główne zadania to:

– Asfaltowanie drogi 601141K na Podolu

-Wykonanie projektu i oświetlenia drogi 601141K  na Podolu

-Montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej DW953

-Utrzymanie świetlicy w Domu Strażaka

-Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim

-Wsparcie dla szkoły podstawowej

-Dowieszeni trzech lamp oświetlenia ulicznego

-Montaż zabezpieczenia na mostku od drogą na Podolu

-Czyszczenie rowu od wejścia do kolektora – do Pana Tadeusza O.

Sołtys w tym punkcie przypomniał również o kilku zadaniach o których rozmawiano na spotkaniach Rady Sołeckiej , ale nie udało się ich jeszcze wykonać.

Po kilku zapytaniach z Sali i odpowiedziach Sołtysa na nie rozliczenie przyjęto i Sołtys przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad4.

   Sołtys przedstawił projekt podziału środków na 2020 rok,( załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu).

Omawiając każdy punkt po kolei Grzegorz Klimas – Prowadzący zebranie zaprosił mieszkańców do dyskusji.

– Stanisław K. – kiedy będzie możliwy montaż rury za garażami , zgłaszane było już na poprzednim zebraniu.

-Zofia K. ni– co z drogą wzdłuż szkoły na Pasterniku – Propozycja Sołtysa dopisać do zadań budżetowych na 2020 rok ( jeżeli puszczą sprawy własnościowe)

– Marek J. – co z budową dalszych wiat przystankowych , głownie chodzi o przystanek Rzozów Skotnica w kierunku Skawiny.

– Michał L. Czy można zamontować lampę na drodze do Kotoca na wysokości Pani Anny J ?

– Podobne pytanie o dołożenie oprawy przy drodze na cmentarz na wysokości Pani Stanisławy W.

-Filip D H – czy można jakoś udrożnić rowy przy drodze na Wrzosek?

– Krzysztof J. – poprawa skrzyżowania Skotnicy z drogą wojewódzką

-Zofia T. – zatykany przez Pana Józefa K. przepust pod droga powiatową powoduje zalewanie posesji mojej i kilku sąsiadów , na dowód kilka zdjęć przedstawionych Burmistrzowi i Sołtysowi – co z tym zrobić . Prośba Sołtysa do Burmistrza o wizję lokalną  służb gminnych wraz z powiatowymi.

 

Po tych pytaniach na które odpowiadali Sołtys i Burmistrz Sołtys odczytał zmieniony projekt uchwały o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok i poddał go pod głosowanie.

50 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się i 0 sprzeciw – uchwala została przyjęta.

 

Ad5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach :

 

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– Zapytał kiedy nazwy ulic w Rzozowie ?

– Przebieg prac związanych z budową obwodnicy i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Rzozowa

– Informację o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w naszej miejscowości

– Kolejnym etpie budowy Sali gimnastycznej w Rzozowie

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Zaprosił na kolejne spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skawina na kolejna lata

Radny Andrzej Wrzoszczyk przedstawił zakres prac wykonanych na sali gimnastycznej w Rzozowie i planowany termin zakończenia inwestycji na lipiec 2020 roku. Gospodarkę odpadami w Skawinie , oraz zasygnalizował zgłoszenie do prowizorium budżetowego gminy Skawina na 2020 rok pprzez Komisję Rewitalizacji Wsi i Rolnictwa zwiększenia środków na budżety sołeckie o 30 %.

Następnie rozgorzała dyskusja o braku bezpieczeństwa i zakłócaniu ciszy nocnej w okolicy klubu sportowego i wjazdu na remizę – Burmistrz zaproponował montaż kamery i podpięcie jej do monitoringu miejskiego .Koszt około   24 tysięcy złotych.

-Krzysztof J. – a może by tężnia solankowa w Skawinie ?

– Sołtys przypomniał również o inwestycji w klubie sportowym , gdzie na modernizację pomieszczeń na świetlicę środowiskową udało się pozyskać prawie 70 tysięcy złotych środków zewnętrznych , oraz o budowie boiska  wielofunkcyjnego za prawie 700 tysięcy złotych, gdzie trudno sobie wyobrazić jego działanie bez osoby animatora kultury i sportu.

W Zebraniu uczestniczyło 51 mieszkańców Rzozowa

 

 

Protokołujący                                                                 Przewodniczący

Zebrania

 

    Rzozów 16-10-2019r.
  Uchwała nr1/10/2019    
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW    
       
       
   Podział środków  Sołectwa Rzozów     
           na rok 2020    
       
       
       
Lp. Zadania Kwota  
1. Remont dróg tłuczniowych( nawierzchnia kropiona  15000  
  na drodze koło Hyszki, Lupy i w Madejowcu)    
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 10000  
  ( koryta pochwytujące wodę na drogach koło Kapery i    
  Kochana )    
3. Odsnieżanie dróg 5000  
4. Remont rowów. Projekt droga do  Kotoca  10000  
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000  
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000  
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000  
9. Asfaltowanie  na Zabostrzechu i Parking koło szkoły 39800  
10. Oświetlenie Madejowiec  i Zabostrzech 13 600  
    114 400  
       
       
       
 

ZEBRANIE WIEJSKIE

08-10-2019r.

Sołtys Rzozowa Grzegorz Klimas zwołuje:

Zebranie Wiejskie

Zebranie odbędzie się w środę 16 października 2019roku 

o godz. 18,00 w  świetlicy Domu Strażaka w Rzozowie

Plan zebrania.

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres

3.Podział środków na 2020 rok wraz z podjęciem uchwały

4.Wolne wnioski i sprawy bieżące

5.Zamkniecie zebrania

 

Sołtys

Grzegorz KLIMAS

 

ZUMBA w Rzozowie

Nowo powstające stowarzyszenie w Rzozowie zaprasza Rzozowianki i nie tylko na zajęcia Zumby.

Zajęcia będą sie odbywały cyklicznie we wtorki i czwartki w Remizie OSP Rzozów.

Na pierwsze bezpłatne zajęcia zapraszamy już jutro; tzn we wtorek 1 pażdziernika o godz. 18.00

 

Strategia rozwoju na lata 2021-2030 – i Ty możesz coś zmienić-terrminy warsztatów

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030 rozpoczynamy prace! Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców, zaplanowaliśmy 8 spotkań:
➡️ 17 września (wtorek), godz. 18:00-20:00, Pałacyk „Sokół” – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
➡️ 19 września (czwartek), godz. 18:00-20:00, Szkoła w Borku Szlacheckim – spotkanie z mieszkańcami Borku, Kopanki i Rzozowa
➡️ 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00, Remiza OSP w Facimiechu – spotkanie z mieszkańcami Facimiecha, Pozowic, Ochodzy i Zelczyny
➡️ 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00 Remiza OSP w Korabnikach – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
➡️ 2 października (środa), godz. 18:00-20:00, Świetlica w Krzęcinie – spotkanie z mieszkańcami Krzęcina, Polanki Hallera, Grabia i Gołuchowic
➡️ 4 października (piątek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Jaśkowicach – spotkanie z mieszkańcami Jaśkowic i Wielkich Dróg
➡️ 16 października (środa), godz.18:00-20:00 Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – spotkanie z mieszkańcami Radziszowa i Jurczyc
➡️ 17 października (czwartek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej – spotkanie z mieszkańcami Woli Radziszowskiej.

Ponadto stoisko konsultacyjne w targowe czwartki: 19 września oraz 3 października i 7 listopada. Razem z Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Instytutem Ekonomiki Przestrzeni – zapraszamy!
_____________________________________

źródło : UMiG Skawina

Sołtys Grzegorz Klimas

 

Nowa linia autobusowa przez Rzozów

Nowa linia komunikacyjna na trasie Polanka Hallera – Skawina

Nowa linia komunikacyjna na trasie Polanka Hallera - Skawina

 

Informujemy, iż od poniedziałku 16 września 2019 r. zostaje uruchomiona linia komunikacyjna P BIS Polanka Hallera – Gołuchowice – Rzozów – Skawina. Wykonawca, tj. P.H.U. „WAMA” Wiesław Szczęśniak, zapewni sprzedaż biletów uprawniających do przejazdu ww. linią w każdym autobusie.

Cenniki biletów, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz regulamin przewozu zgodnie z Uchwałą Nr XI/139/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina, dostępny: KLIKNIJ TUTAJ.

Szczegółowy rozkład jazdy umieszczony został poniżej:

Źródło: UMiG Skawina

Sołtys Grzegorz Klimas

 

Protikól zebrania wiejskiego sołectwa RZOZÓW z dnia 24 czerwca 2019r.

Rzozów 24-06-201r.

 

Protokół Zebrania Wiejskiego

 Sołectwa Rzozów

 

 Otwierając Zebranie w drugim terminie Sołtys przywitał wszystkich przybyłych , oraz przedstawił autopoprawkę  planu zebrania polegającą na dodaniu dwóch nowych pierwszych punktów zebrania  którą poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu wszystkimi głosami za , nowy plan zebrania wygląda następująco:

Plan zebrania:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybranie Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania

3.Podjęie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie sprzedaży działki 738/2

4.Podjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach w Rzozowie

5.Wolne wnioski i zapytania

 

Ad2.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił kandydaturę Radnego Miasta i Gminy w Skawinie Andrzeja Wrzoszczyka na Przewodniczącego zebrania i swoją osobę na Protokolanta. Z braku innych kandydatur z sali poddano te funkcje pod głosowanie .

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw te dwie osoby zostały przyjęte do prowadzenia zebrania.

Sołltys przekazał głos Przewodniczącemu zebrania.

Przewodniczący Andrzej Wrzoszczyk przywitał gości w osobach :

– Vice Starosty powiatu krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka

-Vice Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasza Ożoga

-Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

Ad3.

Sołtys przedstawił gdzie się znajduje i  powód wydania opinii w sprawie sprzedaży działki nr 738/2 osobie prywatnej położonej w Rzozowie.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad4.

Przewodniczący Andrzej Wrzoszczyk przypomniał o uchwale zebrania wiejskiego  z 5 marca 2019 roku i o działaniach jakie były podjęte od tego czasu.

Głos w sprawie zajął Burmistrz Tomasz Ożóg tłumacząc o możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych do budowy ciągów pieszo-rowerowych  i o ramach czasowych kiedy by to można wykonać . Przedstawił również problem jaki jest na środkowym odcinku tej drogi.

 

Starosta Arkadiusz Wrzoszczyk również przedstawił trudności z realizacją poprawy bezpieczeństwa przez budowę chodników na odcinku środkowym.  Jednocześnie  omówił alternatywny sposób rozwiązania tego problemu poprzez projektowanie i budowę  nowej drogi od granic Rzozwa z Gołuchowicami do granic naszej wioski z Radziszowem jako przedłużenie obwodnicy.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił jak wyglądały rozmowy Rady Sołeckiej z Burmistrzem i jego pracownikami  , a następnie wizja lokalna w terenie , gdzie członkowie Rady Sołeckiej  przemierzając na piechotę mierzyli  wraz z mieszkańcami czy jest możliwość zmieścić  te dwa odcinki ciągów pieszo-rowerowych bez ingerencji w działki mieszkańców .

Pytania z sali i odpowiedzi na nie Burmistrza, Starosty , radnego i Sołtysa:

– M.K. – co będzie jak mieszkańcy Radziszowa  nie wyrażą zgody na budowę CPR-ów na ich terenie – Jeżeli mieszkańcy Radziszowa się nie zgodzą , to nie wybudujemy, ale tam jest wstępna zgoda i tam wręcz ta inwestycja jest oczekiwana.

-Ł.K. – Jak będzie wyglądało połączenie CPR-ów z DW953- w trakcie projektowanie po konsultacjach z państwem będziemy chcieli  to wykonać jak najbardziej bezpiecznie i przyjaźnie dla mieszkańców

– M.J. – Czy Burmistrz potwierdza remont całej drogi przy budowie CPR-ów- trudno sobie wyobrazić taką inwestycję bez gruntownego remontu drogi

-K.B, – Kiedy będzie robiony środek łączący obydwa odcinki ciągów pieszo-rowerowych – Projektowanie będzie szło równocześnie , ale nie można zapewnić w dniu dzisiejszym jak będzie wyglądała realizacja środkowego odcinka

-Ł.K-  Czy Burmistrz potwierdza że przetargi będą puszczone w lipcu 2019 roku- tak potwierdzam.

Na wniosek z sali Pana K.J. do projektu dopisano dwa zdania.

Sołtys  przeczytał projekt uchwały i Przewodniczący poddał go pod głosowanie

47  głosami za przy 2 wstrzymujących  i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do dzisiejszego protokołu.

 

W wyniku dyskusji o nowej drodze  Sołtys  przygotował projekt jeszcze jednej uchwały intencyjnej do Zarządu Powiatu i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Po odczytaniu i małej korekcie zapisu we współpracy z Panem Ł.K.  Przewodniczący  poddał ją pod głosowanie.

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad5.

Wolne wnioski i zapytania

Sołtys i Pani M.R. – Po zmianie rozkładu jazdy i tras MPK , rzozowianie mają duży dyskomfort z dostaniem się na czas do szkół i pracy , ale również do Woli Radziszowskiej gdzie mamy rodziny i  dużo osób zwłaszcza starszych korzysta z ośrodka  zdrowia – prośba do Burmistrza o sprawdzenie  czy nie można by wrócić do starego rozkładu jazdy i czy nie ma możliwości aby chociaż co drugi – kurs 263 na zmianę z 253 był do Woli Radziszowskiej.

 

 -M.J. – co z przystankiem na Skotnicy, czy są podjęte  działania w sprawie usankcjonowania prawnego tego przystanku – Tak rozmawiamy z właścicielami przyległych działek.

 

-M.O. – Co z rowami odwadniającymi drogę na Podole – w minioną środę była na zlecenie Burmistrza wizja w terenie Sołtysa z pracownikiem urzędu i jest przygotowywana koncepcja rozwiązania tego problemu.

 

-S.W.- Co z lustrem pod Rochem , dalej nie spełnia  tam swojej roli – zamawiamy dwa lustra dwupłaszczyznowe – jedno właśnie na to skrzyżowanie

 

-Z.K. –  Co z ogrodzeniem mojej działki od strony boiska sportowego- przekazano środki do gminy a wykonanie tego zadania

-L.J. – Przy nowobudowanej obwodnicy istnieje problem z możliwością zagrożenia powodziowego , czy coś w tym kierunku jest robione?

-M.K.- czy nie można by poprosić Policję o kontrole na drogach o obniżonym tonażu

-Sołtys – Policyjna mapa zagrożeń nie sprawdza się , punkty pojawiają się i znikają bez interwencji ze strony służb mundurowych

-L.J.- Co z domem za kuźnią , czy nie można zgodnie z obietnicami go wykupić i zburzyć – bardzo niebezpieczne miejsce na zakręcie drogi

 

Na tym Zebranie Przewodniczący zakończył.

W zebraniu uczestniczyło 49 mieszkańców Rzozowa, lista obecności stanowi załącznik nr 4 do dzisiejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant

 

Andrzej Wrzoszczyk                                                                  Grzegorz Klimas

————————————————————————————-Załącznik nr 1 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 2/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

w sprawie wyrażenia opinii o sprzedaży działki nr 738/2 położonej w Rzozowie.

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

 

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

 

  • 1

 Wyraża się zgodę   na sprzedaż działki nr 738/2 położonej w Rzozowie .

 

  • 2

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia


 

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 3/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

w sprawie wyrażenia opinii o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie Rzozowa.

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

  • 1

Wyraża zgodę na budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 metrów na dwóch odcinkach wraz remontem jezdni. Na Skotnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW935 , działka nr 1019  do granicy działek z posesjami o numerach 121 i 154, oraz od wjazdu na Zagonnie działka nr 945 do granicy Rzozowa z Radziszowem.

  • 2

Wyraża zgodę na budowę chodników do ruchu pieszego pomiędzy odcinkami wymienionymi w § 1 wg szerokości wypracowanych na kolejnych konsultacjach z Radą Sołecką i mieszkańcami Rzozowa, a gdzie nie ma możliwości bez budowy chodnika .

  • 3

Uchwała zastępuję Uchwałę nr 1/3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Rzozów z dnia 5 marca 2019 r.

  • 4

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 


 

Załącznik nr 3 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 4/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

 

w sprawie budowy nowej drogi w Rzozowie

 

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

 

 

  • 1

Zwraca się do Zarządu Powiatu oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie w sprawie opracowania projektu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych a następnie realizacją nowej drogi na odcinku od nowego ronda na drodze wojewódzkiej DW953 na granicy Rzozowa z Gołuchowicami do drogi powiatowej DP1939K na granicy Rzozowa z Radziszowem,

  • 2

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Rzozów 12-06-2019r.

Zebranie Wiejskie

 

Sołtys Rzozowa Grzegorz Klimas zwołuje :

ZEBRANIE WIEJSKIE

Solectwa RZOZÓW, w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku na godz. 19.00 w Domu Strażaka w Rzozowie

Plan zebrania

1,Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Rzozowie

-Dyskusja o budowie ciągów pieszo-rowerowych i chodników 

-Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego

2.Wolne wnioski i zapytania 

Sołtys Rzozowa

Grzegorz KLIMAS

 

UWAGA !!! Zmiana tras i rozkładu jazdy MPK przez Rzozów

Od 1 czerwca 2019 r. nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie Gminy Skawina:
➡️ linia 253, zostanie wydłużona do Woli Radziszowskiej;
➡️ linia 263, będzie skrócona do przystanku Radziszów PKP;
➡️ linia 203 zostanie podzielona na dwie linie: 203 Czerwone Maki – Skawina oraz 243 Skawina – Borek Fałęcki;
➡️ nastąpi korekta rozkładów jazdy na liniach 213, 223 oraz 235. 
Nowe rozkłady jazdy, zamieszczono na stronie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie www.mpk.krakow.pl.

Sołtys Grzegorz KLIMAS