Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzozowa

 

ZARZĄDZENIE NR 320.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

BRM.502.1.2018

w sprawnie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019 – 2023.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozdziału VII Statutu Sołectwa Jaśkowice, Rzozów i Wielkie Drogi stanowiącego kolejno załącznik nr 5, 13, 14 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie XXXI/436/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Skawina w sołectwach:

 1. Jaśkowice,
 2. Rzozów,
 3. Wielkie Drogi,

zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§2

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 17 lutego 2019 r. od godz. 08:00 do godz. 20:00 w lokalach wyborczych:

 1. Jaśkowice – Dom Ludowy, Jaśkowice, ul. Kościelna 6;
 2. Rzozów – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzozów 400;
 3. Wielkie Drogi – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Wielkie Drogi 79.

 

§3

 1. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się następujące wzory druków niezbędne do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
  1. wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa – załącznik nr 2;
  2. wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Sołeckie – załącznik nr 3;
  3. oświadczenie kandydata na Sołtysa – załącznik nr 4;
  4. oświadczenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 5;
  5. wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa – załącznik nr 6;
  6. wykaz osób popierających kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 7;
  7. zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej wraz z oświadczeniem – załącznik nr 8;

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skawina.

Załączniki dostępne na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

 

Spotkanie z Burmistrzem w sprawie budowy CPR w Rzozowie

W dniu 8 stycznia o godz. 17.00 w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Skawiny i jego pracownikami w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego od stacji RZOZÓW do skrzyżowania pod Rochem. Zapraszamy zainteresowanych .

 

 

Badanie pyłu zawieszonego w Rzozowie

Dzięki działaniom naszego mieszkańca przez około dwa tygodnie w naszym sołectwie będzie zamontowany pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Wyniki pomiarów już można sprawdzić na

 https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/szczegoly/id/421

jak również na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w zakładce :

http://www.gminaskawina.pl/

 

Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

Rzozów 11 październik 2018 roku

Protokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

 

    Otwierając Zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przywitał mieszkańców oraz przybyłych gości w osobach:

– I Wice-Burmistrza – Norberta Rzepisko

– Przewodniczącego Rady Miejskiej – Witolda Grabca

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Arkadiusza Wrzoszczyka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Stanisława Żaka

– Radnego Powiatu Krakowskiego – Bogdana Bogdali

– Eko-Doradcę Urzędu Miasta – Krzysztofa Szuladę

-Przedstawiciela Komitetu Wyborczego NASZE MIASTO, NASZA GMINA – Mieczysława Lackowskiego

 

Po przywitaniu gości Sołtys przedstawi pod głosowanie poniższy plan zebrania:

1.Wystąpienie Eko-Doradcy

2.Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o sposobie wyboru Sołtysa w I kwartale 2019 roku

 1. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o liczbie członków Rady Sołeckiej
 2. Przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2019 rok

5.Wystąpienie Kandydatów w wyborach samorządowych

 1. Wolne wnioski

W wyniku głosowania 30 głosami za , 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi plan zebrania został przyjęty.

 

Ad1.

W swoim wystąpieniu Eko-Doradca Krzysztof Szulada przedstawił działania urzędu gminnego i wojewódzkiego , wraz z możliwościami pozyskania środków na wymianę palenisk, ocieplenie budynków czy wymianę stolarki okiennej w ramach walki o czyste powietrze . Przedstawił również spectrum kontroli palenisk domowych na terenie gminy wraz z  grożącymi sankcjami za nie ekologiczne spalanie . Wywiązała się dłuższa dyskusja z mieszkańcami , po czym odbyły się również rozmowy indywidualne.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił zmianę w Statucie Sołectwa Rzozów na podstawie której mieszkańcy mają prawo co najmniej 60 dni przed wyborami na Sołtysa zdecydować w jakiej formie będzie wybierany nowy przedstawiciel sołectwa. Statut przewiduje dwie formy :

– tak jak dotychczas – przez Zebranie Wiejskie

– tak jak do Rady Gminnej – w wyborach powszechnych

Po dyskusji nad plusami i minusami tych wariantów przystąpiono do głosowania. Głosowanie 5 głosów za zebraniem wiejskim , 27 za wyborami powszechnymi 1 głos wstrzymujący.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 1/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 1 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 Sołtysa i Radę Sołecką wybierać będziemy poprzez Wybory Powszechne .

 

 

Ad3.

Na podstawię powyższych zmian w Statucie Sołectwa również na co najmniej 60 dni przed wyborami Zebranie Wiejskie decyduje o ilości członków Rady Sołeckiej .

Po krótkiej dyskusji nad ilością osób w przyszłej  Radzie Sołeckiej przystąpiono do głosowania dwóch propozycji:

-Andrzeja Wrzoszczyka – o 7 osobowy skład rady – 12 głosów za

-Grzegorza Klimasa o 10 osobowy skład rady – 17 głosów za

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 2/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 2 do protokołu) mówiącą o tym  że w 2019 wybierać będziemy 10 osobową Radę Sołecką .

 

Ad4.

W kilku słowach Sołtys przedstawił rozdysponowanie środków do dyspozycji sołectwa za 2018 rok. Udzielił odpowiedzi na kilka pytań

– utrzymanie placu zabaw

– koszt prowadzenia strony internetowej

-asfaltowanie na Podolu

-budowa Sali gimnastycznej

– budowa boiska wielofunkcyjnego

-peron wysiadkowy PKP Rzozów Centrum

-ciąg pieszo-rowerowy w Rzozowie

-budowa obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa.

 Następnie przedstawił projekt podziału środków na 2019 rok w kwocie 114 400,00 złotych , który po krótkiej dyskusji postawił pod głosowanie.

Głosowanie 30 głosami za przy 0 sprzeciwu i 3 wstrzymujących podział został przyjęty.

Sołtys Grzegorz Klimas odczytał Uchwałę 3/10/18 Zebrania Wiejskiego ( zał. 3 do protokołu) mówiącą o podziale środków do dyspozycji sołectwa na 2019 rok .

 

Ad5.

W tej części zebrania kandydujący w wyborach samorządowych 21 października  2018 przedstawiali swoje sylwetki i odpowiadali na pytania z Sali.

 

Ad6.

W wolnych  wnioskach mieszkańcy poruszyli dwa tematy :

– spotkanie z ZDW w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy na terenie naszej wioski.

– czy jest przewidywana budowa chodnika wzdłuż boiska sportowego .

Na tym zebranie zakończono .

W zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców Rzozowa

 

Protokolant                                                       Przewodniczący Zebrania

 

Adrian Mazgaj                                                    Grzegorz Klimas

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 1/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie sposobu wyboru Sołtysa

 

Na podstawie  20 Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie wyborów na Sołtysa w 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sołtysa Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Rzozów 11 październik 2018 rok

 

 

Uchwała nr 2/10/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

W sprawie ilości członków Rady Sołeckiej

 

Na podstawie  20 i Statutu Sołectwa Rzozów , Zebranie Wiejskie uchwala co następuję :

1
   Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów w dniu 11 października 2018 roku podejmuję uchwałę w sprawie ilości członków Rady Sołeckiej na 10 osób

Wnioskuję się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej Rzozowa w I kwartale 2019 roku poprzez wybory powszechne.

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Rzozowa,  który zobowiązany jest do przekazania jej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

    Rzozów 1-102018r.
  Uchwała nr3/10/2018  
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW  
     
     
   Podział środków  Sołectwa Rzozów   
           na rok 2019  
     
     
     
Lp. Zadania Kwota
1. Remont dróg tłuczniowych 5000
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 5000
3. Odsnieżanie dróg 5000
4. Remont rowów 15000
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000
8. Dofinansowanie szkoły podstawowej 5000
9. Asfaltowanie droga na Podolu 44800
10. Oświetlenie  13 600
    114 400
     
 

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

16-10-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2017.1073.j.t.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405 j.t.), a także w związku z uchwałą Nr XV/195/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Przedmiot opracowania dotyczy obszaru dla etapu II, obejmującego fragmenty sołectw Borek Szlachecki, Gołuchowice, Grabie, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Zelczyna.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 24 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz świąt) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 3, I piętro, pokój nr 15 oraz 16, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.

Zespół autorski, w dniach od 24 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r., (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz świąt) udzielać będzie informacji i wyjaśnień w sprawie projektu: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 2, pokój nr 2.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1, sala obrad, I piętro; początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

 • bezpośrednio na dziennik podawczy UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pokój 1;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, z bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

 1. dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy;
 2. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem uwagi bez rozpoznania;
 3. administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1;
 4. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 5. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem uwagi do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa;
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073.t.j.);
 7. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę;
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: Aleksander Gajda; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel.: 508-484-533.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kolasa

 

źródło: UMiG Skawina 

 

Kontrola jakości powietrza

Sezon trucia rozpoczęty

 

Rzozów, 394
Rzozów
Pomiar interpolowany
53
Bywało lepiej… Powietrze lekko zanieczyszczone.
 
Pomiary na żywo
PM10
110%
55µg/m³
PM2.5
117%
29µg/m³
PM1
18µg/m³
TEMPERATURA
11°C
WILGOTNOŚĆ
82%
CIŚNIENIE
1026hPa
Tak było dzisiaj o 20,00  w Rzozowie
Chcesz wiedzieć na bieżąco – przypominamy link dostacji pomiaru czystości powietrza w Rzozowie:
https://airly.eu/map/pl/ 
W każdej chwili możesz wejść i sprawdzić czym oddychamy.
To nic nie kosztuje – oprócz refleksji – czym palimy ?
Sołtys
Grzegorz Klimas
 

Zebranie Wiejskie

Sołtys Grzegorz Klimas 

zwołuje w dniu 11 października 20 18 roku o godz. 17,00

w  Domu Strażaka w Rzozowie: 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Plan zebrania:

1.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wyboru Sołtysa Rzozowa w

I kwartale 2019 r.

2.Podział środków do dyspozycji sołectwa na 2019 rok

3.Przedstawienie kandydatów w wyborach samorządowych 

4.Sprawy bieżące

5.Wolne wnioski

Gorąco zapraszam

Sołtys Rzozowa – Grzegorz Klimas

 

 

 

Sala gimnastyczna – kolejny krok do przodu

Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzozów – dofinansowana!

Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzozów - dofinansowana!

06-09-2018

Zespół do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił, iż projekt Gminy Skawina pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rzozowie został wybrany do dofinansowania w maksymalnie możliwej kwocie 1 790 800,00 zł.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej szkoły podstawowej w Rzozowie o salę gimnastyczną z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą drogową oraz techniczną i komunikacyjną.

W budynku sali gimnastycznej zaplanowano m.in.:

 • halę sportową
 • zaplecze socjalno-szatniowe wraz z wc
 • salę ćwiczeń rehabilitacyjnej
 • sale dydaktyczne

Inwestycja przyczyni się do efektywnej realizacji zadań szkoły w zakresie WF oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień sportowych korzystających z planowanego do budowy obiektu.

źródło UMiG Skawina

Sołtys 

Grzegorz Klimas

 

 

Ruszył nabór wniosków na termomodernizację

Termomodernizacja: otwarty nabór wniosków

Termomodernizacja: otwarty nabór wniosków

28-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty nabór wniosków do Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.  Termin składania wniosków trwa od 30 lipca do 13 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, mieszkańców Gminy Skawina, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • dochód maksymalny: do 1028,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej;
 • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;
 • wniesienie wkładu własnego: w formie pieniężnej lub poprzez pracę na rzecz gminy

Termin składania wniosków: od 30 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12 parter (wejście od ul. Krzywej) tel. 12 277 01 67, kom. 602 240 875

Wniosek można pobrać w Wydziale Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, parter – wejście od ul. Krzywej.

Zakres pomocy – interwencji w budynku:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych,
 2. docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
 3. docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą,
 4. wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej,
 5. wymiana źródła ciepła,
 6. w uzasadnionych przypadkach modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 7. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród nie może być większa niż 600 m2 i powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 35 m2.

Łączna wartość pomocy rzeczowej nie może przekroczyć 75 tys. zł dla budynku i poniższych jednostkowych kosztów:

 1. ocieplenie przegród zewnętrznych – 200 zł/ m2,
 2. docieplenie dachu/stropu pod nieogrzewanym poddaszem -200 zł/m2,
 3. wymiana okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych (m2 pow. stolarki) – 500 zł/m2, d) wymiana źródła ciepła nie więcej niż 700 zł do kW nowego źródła ciepła.

Wkład własny wnioskodawcy wynosi 10% wartości pomocy.

Szczegółowe warunki określa Uchwała nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 roku dostępna TUTAJ oraz Zarządzenie Burmistrza nr 198.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. dostępne TUTAJ.

Wniosek o przyznanie pomocy, zasady rozliczania wkładu własnego oraz wzór umowy dostępne są w załącznikach.

Źródło: OP

Załączniki:

 

źródło: UMiG Skawina

 

Uwaga Zamknięty przejazd w KOTOCU !!!

 W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się od wykonawcy o zamknięciu przejazdu kolejowego w kierunku Kotoca i Podola.

Zamknięcie nastąpi 29 maja 2018r o godz. 13,00 do 30 maja (środa) do godz. 15;00 .