Trudny okres pandemia wirusa – pomocny telefon RZOZÓW INFO 696-888-256

Witam,

W tym trudnym okresie jakim jest pandemia Koronawirusa proszę osoby które nie posiadają o uruchomienie numeru INFO RZOZÓW.

Numer ten uruchamiamy poprzez wysłanie sms-a na nr tel.

696-888-256

z numerem domu, Niedługo później dosaną Państwo zwrotną informację o wpisaniu do usługi powiadomień sołectwa Rzozów.

Jest to najszybsze źródło informacji w naszym sołectwie.

Jest to również numer  który działa w drugą stronę , w związku z tym apel do was: Jeżeli widzicie koło siebie osobę samotną , nieradzącą sobie  ze zrobieniem zakupów w tym okresie – wyślijcie sms-a na ten sam numer z danymi aby Sołtys z Radą Sołecką mogli zainterweniować z pomocą . Numer działa już kilka lat i widzimy potrzebę jego kontynuowania .

Jeszcze raz proszę wpiszcie się do systemu i namówcie sąsiadów,

Dodatkowo przypominam bezpośredni numer do Sołtysa

Grzegorz KLIMAS 695-995-322

 

Sołtys i Rada Sołecka

 

 

Przystanek kolejowy w Rzozowie

Dwa nowe przystanki PKP w gminie Skawina

Dwa nowe przystanki PKP w gminie Skawina

30-01-2020

Do końca 2020 roku powstaną dwa nowe przystanki: Rzozów Centrum oraz Wola Radziszowska Lipki. Będą wyposażone w wiaty peronowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablice i gabloty. W przyszłości powstaną także nowe drogi dojazdowe i parkingi. Gmina podpisała w tej sprawie porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Skawina stawia na kolej i aktywnie działa, by zachęcić mieszkańców do korzystania z niej. Dwa nowe przystanki to kolejny krok w celu stworzenia jak najsprawniejszej infrastruktury. Nowe stacje będą zawierały wszystko co niezbędne, by mieszkańcy mogli komfortowo spędzić czas w oczekiwaniu na pociąg. Nie zabraknie zadaszenia, ławek oraz tablic, na których pojawi się rozkład jazdy. Nowe przystanki powstaną jeszcze w tym roku. Wiemy, że trzeba do nich dojechać, dlatego w kolejnych latach wybudujemy nowe drogi dojazdowe oraz parkingi, które pozwolą kierowcom pozostawić swoje pojazdy.

Nowe przystanki to jeden z wielu kroków przygotowujących gminę Skawina do wprowadzenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pociąg ma stać się „szybkim tramwajem” do i z sąsiednich miejscowości. Kończą się już prace związane z remontem dworca PKP w mieście Skawina, budową dużej sieci ciągów pieszo-rowerowych, parkingów typu Park&Ride, wiat dla rowerów oraz Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego. Po mieście kursuje także bezpłatna linia miejska nr 773.

Te wszystkie działania sprawią, że mieszkańcy będą mieli wygodną i atrakcyjną alternatywę dla samochodu. Pociąg dojedzie zdecydowanie szybciej, nie będzie stał w korkach i da możliwość spędzenia czasu na czytaniu książki lub surfowaniu po internecie. Nowe inwestycje dodatkowo ułatwią dostanie się na stacje kolejowe w Skawinie.

Rzozów


Wola Radziszowska

Sołtys

źródło:UMiG Skawina

 

Protokół zebrana wiejskiego sołectwa RZOZÓW z 21 stycznia 2020 roku

Rzozów 21-01-2020R.

 

Protokół Zebrania Wiejskiego

 Sołectwa RZOZÓW

 

 Otwierając Zebranie Sołtys przywitał wszystkich przybyłych , oraz przedstawił autopoprawkę  planu zebrania polegającą na dodaniu dwóch nowych punktów zebrania , którą poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu wszystkimi głosami za , nowy plan zebrania wygląda następująco:

Plan zebrania:

1.Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie

2.Podział środków dodatkowych i pozostałych z 2019 roku do dyspozycji sołectwa

3.Podjęie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu w Rzozowie

4.Wolne wnioski i zapytania

 

Ad1.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił Inspektora Macieja Ciejkę z Wydziału Inwestycji  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i poprosił go o udzielenie informacji na temat planów budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w Rzozowie  na odcinku skrzyżowanie pod krzyżem – stacja kolejowa Rzozów.

Inspektor z gminy wyjaśnił że została rozwiązana umowa z firmą projektową , która była zaangażowana w projekt. Powodem rozwiązania umowy było nie wywiązywanie się z umowy  w terminie , oraz brak projektu chociaż termin minął już w listopadzie minionego roku.  Nowy przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu , a  gotowy projekt ma być na czerwiec tego roku.

Około roczny okres na pozyskanie pozwoleń i ogłoszenie przetargu na budowę , daje nam nadzieje że prace mogą zostać podjęte przy budowie w połowie 2021 roku. Jednocześnie Pan Maciej Ciejka przypomniał że projekt ma być wykonany w trzech etapach ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi na zebraniu wiejskim i spotkaniach z Radą Sołecką oraz przedstawiony mieszkańcom do konsultacji.

– Pani Iwona Osoba- zgłosiła potrzebę budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego w kierunku Skawiny.

– Sołtys wytłumaczył że o  tym problemie podejmiemy dyskusję w punkcie  wolne wnioski i zapytania.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił skąd się wzięły środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 zł oraz zaproponował spożytkowanie jej na remont pomieszczenia świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie wraz z remontem windy. Następnie Sołtys przypomniał skąd zostały środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 14 030,00 zł w tym 10 000,00 zł środki niewykorzystane na budowę ogrodzenia przy boisku sportowym od strony Pani Kochana . Propozycja by całe te środki przenieść na punkt „ Utrzymanie boiska sportowego”  celem zakończenia inwestycji z ogrodzeniem boiska,

– Radny Andrzej Wrzoszczyk przypomniał genezę Budżetów Obywatelskich , środków do dyspozycji sołectwa i przyznał że pomimo wielu potrzeb w wiosce , dobrze by było tak rozdysponować środki jak przedstawił Sołtys

-Pani Iwona Osoba – Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na budowę chodnika ? – przecież t już jest 39 040,00 zł.

– Mateusz Pituch –bardzo mi się podoba Pani głos w dyskusji – bo ktoś podejmuje dyskusję – ale chodniki nie buduje się na tej zasadzie.

 

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

57 głosami za przy 4 wstrzymująch i 1przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad3.

Prowadzący zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przypomniał historię ubiegania się sołectwa o budowę na jego terenie przystanku kolejowego, gdyż stacja kolejowa Rzozów znajduje się  na terenie sołectwa Radziszów i wielu mieszkańców ma do niej daleko. Nazwa stacji Rzozów jest już historycznie zastrzeżona dla tamtego przystanku, a Polskie Koleje Państwowe przystępując do projektu budowy peronu prosiły o podanie nazwy przez mieszkańców.

Sołtys przedstawił również nazwę Rzozów Centrum jako propozycję wypracowaną przez Radę Sołecką. Nie podano innej propozycji nazwy.

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

56  głosami za przy 4 wstrzymująch i 2 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad4.

– Pani Iwona Osoba – kilka uwag, między innymi: prośba o lepszą współpracę między mieszkańcami. Prośba o lepsze wykorzystanie strony internetowej i tablic informacyjnych – a może zaproszenia na zebrania wiejskie do każdego domu. Kiepskie oświetlenie drogi nad rzekę w Madejowcu. Kłopotliwy dojazd MPK do Skawiny w godzinach 10:00-15:00.

– Pan Leszek Zaremba – Czy nie myślimy o zrobieniu przejścia ze światłami na drodze do Radziszowa , bo ciężko przejść na drugą stronę . Czy da się doświetlić lepiej drogę .

– Pan Andrzej Klimas – Trwa budowa obwodnicy – czy ktoś myślał jaki to będzie mieć wpływ na ruch w miejscowości , czy robi się coś w temacie przedłużenia obwodnicy do Radziszowa?

-Pan Marek Janik – Co z przystankiem na Skotnicy

-Pan Rafał  Meus – czy jest w ogóle sens budować chodniki – jak mamy takie zanieczyszczone powietrze że nikt ni będzie po nich chodził.

Na te pytania starali się odpowiedzieć Sołtys Grzegorz Klimas i Radny Andrzej Wrzoszczyk.

Następnie Andrzej Wrzoszczyk  przedstawił stanowisko Rady Miejskiej w temacie odbioru odpadów i zanieczyszczenia powietrza .

Pan Łukasz Kusak przeciwstawił swoje argumenty do wypowiedzi Radnego.

Następnie zgłosił prośbę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie przebudowy uchwały skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną ( pod krzyżem) tak aby było połączenie Ciągów pieszo-rowerowych z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej wraz z przejściem.

Sołtys nie wyraził zgody na procedowanie takiej uchwały , argumentując tym że zebranie wiejskie nie może narzucać nawet w formie uchwały kierunku działania instytucji wyższego szczebla jaką jest rada miejska.

 

Na tym Zebranie Przewodniczący zakończył.

W zebraniu uczestniczyło 62 mieszkańców Rzozowa.

 

Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant

 

Grzegorz KLIMAS                                                                    Andrzej MADEJ

 

Załącznik nr 1 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 1/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

    W sprawie podziału środków dodatkowych do dyspozycji sołectwa i środków pozostałych z 2019 roku.

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

 • 1

Środki dodatkowe do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok w kwocie: 25 000zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

Przeznacza na remont pomieszczeń świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie

 

 • 2

Środki pozostałe ze środków do dyspozycji sołectwa Rzozów z 2019 roku w kwocie.

14 030 zł ( słownie: czternastu tysięcy , trzydziestu złotych)

Przeznacza na utrzymanie boiska sportowego i  budynku na nim.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 2/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

 

    W sprawie przyjęcia nazwy nowoprojektowanego peronu wysiadkowego PKP w miejscowości Rzozów

 

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

 

 • 1

Nadać nazwę : RZOZÓW CENTRUM nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu Polskich Kolei Państwowych przy skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą wojewódzką DW 953 w Rzozowie.

 

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Rzozów  09-01-2019

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

  Sołtys Rzozowa Grzegorz KLIMAS zwołuje na 21 stycznia 2020 roku o godz. 18,00 w Domu Strażaka przy OSP Rzozów :

Zebranie Wiejskie

Plan zebrania:

1,Podział dodatkowych środków do dyspozycji solectwa

2,Budowa chodników w Rzozowie

3, Sprawy bieżące i wolne wnioski

Sołtys 

Grzegorz KLIMAS

 

Nakazy podatkowe i rachunki za śmieci

W niedzielę 12 stycznia przy kościele parafialnym w Rzozowie , po każdej mszy św. Sołtys będzie wydawał nakazy podatkowe i rachunki za śmieci na 2020 rok

 

Odbiór śmieci wielkogabarytowych – 8 styczeń 2020

Witam,

Przypominamy że w dniu 8 stycznia 2020 roku wraz ze śmieciami segregowanymi odbierane będą śmieci wielkogabarytowe po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru,

Odbiór zgłaszamy :

Jednocześnie przypominam że w ramach akcji odbieranę będą:

 • Stare meblenp. fotele , wersalki, krzesla materace, szafy
 • -wykladziny i dywany’
 • wózki dziecięce, rowery
 • armatura łazienkowa
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Styropian pochodzący z opakowań sprętu RTV i AGD

 

NIE ODBIERANE BĘDĄ !!! :

-Odpady z demontażu pojazdów

_styropian budowlany

-odpady poremontowe i gruz ( w tym ceramika łazienkowa)

-stolarka budowlana i panele podłogowe

-opony samochodowe i dętki

-siding

Sołtys

 

Obwodnica (Rzozowa ) – I etap rusza

 

Rozpoczęła się budowa trzeciej części obwodnicy Skawiny

Rozpoczęła się budowa trzeciej części obwodnicy Skawiny

 

  

 

Ma ona wyprowadzić ruch z centrum miasta oraz sołectw, przez które regularnie przejeżdżają duże liczby samochodów. Trzeci etap obejmuje budowę trasy łączącej DK 44 z DW 953. Ten odcinek pozwoli odciążyć drogę biegnącą od Borku Szlacheckiego do Rzozowa.

Obwodnica będzie alternatywą dla kierowców zarówno mieszkańców Skawiny jak i pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę. Ma wyprowadzić ruch między innymi tirów z centrum miasta oraz sołectw. Nowy, trzeci odcinek będzie łączył DK 44 z DW 953. Po zakończeniu jego budowy ilość samochodów na drogach gminnych powinna się zmniejszyć.

– To trudne zadanie, które obejmuje budowę dwóch rond i wiaduktów. Sama inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, ponieważ będzie stanowiła znaczny skrót od drogi wojewódzkiej do krajowej, jak również obwodnicę kilku małych miejscowości, gdzie teraz ruch biegnie przez ich środek – powiedział burmistrz Skawiny, Norbert Rzepisko, w trakcie symbolicznego pierwszego wbicia łopaty otwierającego nową inwestycję.

Budowa obwodnicy jest współfinansowana ze środków zewnętrznych: – Bardzo się cieszę, że współpraca władz rządowych i samorządowych znajduje właśnie taki finał w gminie Skawina – podkreślił wojewoda Piotr Ćwik.

Prace powinny zakończyć się do końca 2020 roku.

Źródło: UMiG

 
 

Odbiór odpadów zielonych

Odbiór odpadów zielonych w sołectwie Rzozów odbędzie się w najbliższy wtorek 5 listopada wraz ze śmieciami segregowanymi . Wcześniej należy zgłosić telefonicznie na nr 123572047

Lub meilowo na adres: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm

 

Protokól zebrania wiejskiego

Rzozów 16 październik 2019r.

Protokół Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres

3.Propozycja podziału środków do dyspozycji Sołectwa na 2020 rok, dyskusja i przyjęcie uchwały.

4.Wolne wnioski i sprawy bieżące

5.Zamknięcie zebrania

Ad1.

     Otwierając zebranie , Przewodniczący Zebrania Sołtys Rzozowa przywitał mieszkańców naszej miejscowości i gości w osobach:

– Burmistrza Miasta i Gminy – Norberta Rzepisko

– Eko-Doradcy Gminy Skawina – Aleksandry Basiura

-Radnego Rady Miejskiej w Skawinie , a zarazem członka naszej Rady Sołeckiej – Andrzeja Wrzoszczyka o

-Przedstawił również Protokolanta dzisiejszego zebrania , członka Rady Sołeckiej Rzozowa – Andrzeja Madeja.

Następnie przedstawił pod glosowanie plan zebrania ,  z jedną autopoprawką .

Sołtys zaproponował jako następny punkt po otwarciu zebrania wystąpienie Eko-Doradcy gminnego Pani Aleksandry Basiura.

Plan zebrania przyjęto przez głosowanie jednogłośnie,  więc Sołtys przedstawił Panią Aleksandrę i poprosił o przypomnienie naszym  mieszkańcom co Gmina Skawina działa w sprawie czystego powietrza.

 

Ad2.

  Nasz Gminny Eko-Doradca Pani Aleksandra przedstawiła ofertę naszej gminy na wymianę źródeł ogrzewania i montaż paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie zapraszając do indywidualnych rozmów w kącie Sali.

  Burmistrz Norbert Rzepisko przypomniał również o innych działaniach jak termomodernizacja , wymiana stolarki czy docieplanie stropodachów  w ramach programów gminno-państwowych , zaprosił również do odwiedzenia urzędu w sprawie indywidualnych rozmów i składania wniosków.

 

Ad3.

   Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił środki sołectwa Rzozów na 2019 rok i stopień ich wykorzystania.

Budżet sołectwa na 2019 rok w kwocie 114 400,00 zł został powiększony o 8 134,00 zł ze środków niewykorzystanych w 2018 roku, oraz o środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 w ramach zmienionego budżetu obywatelskiego.

Sołtys przypomniał że tę kwotę zebranie wiejskie przeznaczyło na remont sanitariatów w remizie OSP Rzozów.  Remont ten wyniósł po przetargu 38 000.00 zł , gdzie po części dołożyła wioska i gmina , za co Sołtys podziękował Burmistrzowi.

Sołtys przedstawił również wydatkowanie w kwocie 141 689,78 zł ,  a główne zadania to:

– Asfaltowanie drogi 601141K na Podolu

-Wykonanie projektu i oświetlenia drogi 601141K  na Podolu

-Montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej DW953

-Utrzymanie świetlicy w Domu Strażaka

-Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim

-Wsparcie dla szkoły podstawowej

-Dowieszeni trzech lamp oświetlenia ulicznego

-Montaż zabezpieczenia na mostku od drogą na Podolu

-Czyszczenie rowu od wejścia do kolektora – do Pana Tadeusza O.

Sołtys w tym punkcie przypomniał również o kilku zadaniach o których rozmawiano na spotkaniach Rady Sołeckiej , ale nie udało się ich jeszcze wykonać.

Po kilku zapytaniach z Sali i odpowiedziach Sołtysa na nie rozliczenie przyjęto i Sołtys przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad4.

   Sołtys przedstawił projekt podziału środków na 2020 rok,( załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu).

Omawiając każdy punkt po kolei Grzegorz Klimas – Prowadzący zebranie zaprosił mieszkańców do dyskusji.

– Stanisław K. – kiedy będzie możliwy montaż rury za garażami , zgłaszane było już na poprzednim zebraniu.

-Zofia K. ni– co z drogą wzdłuż szkoły na Pasterniku – Propozycja Sołtysa dopisać do zadań budżetowych na 2020 rok ( jeżeli puszczą sprawy własnościowe)

– Marek J. – co z budową dalszych wiat przystankowych , głownie chodzi o przystanek Rzozów Skotnica w kierunku Skawiny.

– Michał L. Czy można zamontować lampę na drodze do Kotoca na wysokości Pani Anny J ?

– Podobne pytanie o dołożenie oprawy przy drodze na cmentarz na wysokości Pani Stanisławy W.

-Filip D H – czy można jakoś udrożnić rowy przy drodze na Wrzosek?

– Krzysztof J. – poprawa skrzyżowania Skotnicy z drogą wojewódzką

-Zofia T. – zatykany przez Pana Józefa K. przepust pod droga powiatową powoduje zalewanie posesji mojej i kilku sąsiadów , na dowód kilka zdjęć przedstawionych Burmistrzowi i Sołtysowi – co z tym zrobić . Prośba Sołtysa do Burmistrza o wizję lokalną  służb gminnych wraz z powiatowymi.

 

Po tych pytaniach na które odpowiadali Sołtys i Burmistrz Sołtys odczytał zmieniony projekt uchwały o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok i poddał go pod głosowanie.

50 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się i 0 sprzeciw – uchwala została przyjęta.

 

Ad5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach :

 

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– Zapytał kiedy nazwy ulic w Rzozowie ?

– Przebieg prac związanych z budową obwodnicy i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Rzozowa

– Informację o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w naszej miejscowości

– Kolejnym etpie budowy Sali gimnastycznej w Rzozowie

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Zaprosił na kolejne spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skawina na kolejna lata

Radny Andrzej Wrzoszczyk przedstawił zakres prac wykonanych na sali gimnastycznej w Rzozowie i planowany termin zakończenia inwestycji na lipiec 2020 roku. Gospodarkę odpadami w Skawinie , oraz zasygnalizował zgłoszenie do prowizorium budżetowego gminy Skawina na 2020 rok pprzez Komisję Rewitalizacji Wsi i Rolnictwa zwiększenia środków na budżety sołeckie o 30 %.

Następnie rozgorzała dyskusja o braku bezpieczeństwa i zakłócaniu ciszy nocnej w okolicy klubu sportowego i wjazdu na remizę – Burmistrz zaproponował montaż kamery i podpięcie jej do monitoringu miejskiego .Koszt około   24 tysięcy złotych.

-Krzysztof J. – a może by tężnia solankowa w Skawinie ?

– Sołtys przypomniał również o inwestycji w klubie sportowym , gdzie na modernizację pomieszczeń na świetlicę środowiskową udało się pozyskać prawie 70 tysięcy złotych środków zewnętrznych , oraz o budowie boiska  wielofunkcyjnego za prawie 700 tysięcy złotych, gdzie trudno sobie wyobrazić jego działanie bez osoby animatora kultury i sportu.

W Zebraniu uczestniczyło 51 mieszkańców Rzozowa

 

 

Protokołujący                                                                 Przewodniczący

Zebrania

 

    Rzozów 16-10-2019r.
  Uchwała nr1/10/2019    
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW    
       
       
   Podział środków  Sołectwa Rzozów     
           na rok 2020    
       
       
       
Lp. Zadania Kwota  
1. Remont dróg tłuczniowych( nawierzchnia kropiona  15000  
  na drodze koło Hyszki, Lupy i w Madejowcu)    
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 10000  
  ( koryta pochwytujące wodę na drogach koło Kapery i    
  Kochana )    
3. Odsnieżanie dróg 5000  
4. Remont rowów. Projekt droga do  Kotoca  10000  
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000  
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000  
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000  
9. Asfaltowanie  na Zabostrzechu i Parking koło szkoły 39800  
10. Oświetlenie Madejowiec  i Zabostrzech 13 600  
    114 400  
       
       
       
 

ZEBRANIE WIEJSKIE

08-10-2019r.

Sołtys Rzozowa Grzegorz Klimas zwołuje:

Zebranie Wiejskie

Zebranie odbędzie się w środę 16 października 2019roku 

o godz. 18,00 w  świetlicy Domu Strażaka w Rzozowie

Plan zebrania.

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres

3.Podział środków na 2020 rok wraz z podjęciem uchwały

4.Wolne wnioski i sprawy bieżące

5.Zamkniecie zebrania

 

Sołtys

Grzegorz KLIMAS