XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

26 października 2011 r. o godz. 9.00 w sali Domu Strażaka w Rzozowie odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie….

26 października 2011 r. o godz. 9.00 w sali Domu Strażaka w Rzozowie odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 26 października 2011 roku.

 

Continue reading XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

Informacje z V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie

23 marca odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się między innymi: informacja i dyskusja na temat bieżacego utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Skawina I oraz OSP Rzozów….

23 marca odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się między innymi: informacja i dyskusja na temat bieżacego utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Skawina I oraz OSP Rzozów.

Continue reading Informacje z V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty

w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty

w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Marian Gawęda

32-070 Czernichów 277

Cena oferty: 330 853.07 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najniższą cenę za realizację zamówienia i dlatego uznana została za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, że oferty złożyły następujące firmy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Konsorcjum (lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „WĄS-BUD” – Józef Wąsowicz)

32-420 Gdów 711

2

P.P.H.U. „TAD-BUD” Tadeusz Byczyński

Podlesie 139

32-052 Radziszów

3

PrzedsiębiorstwoUsługowo – Handlowe Marian Gawęda

32-070 Czernichów 277

4

Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.

Płk. St. Dąbka 2

30-832 Kraków

5

Firma „TRAKOP”

Marzanny 11/1

30-828 Kraków

6

NOVA-PLAST Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

Szparagowa 10

30-739 Kraków

7

Konsorcjum (lider: PROEKO KRAKÓW Sp. z o.o.)

Krakowska 51

31-066 Kraków

8

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane TALPA Robert Lizak

Rzozów 150

32-052 Radziszów

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Razem

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Marian Gawęda

32-070 Czernichów 277

(3)

100,00

100,00

Firma „TRAKOP”

Marzanny 11 /1

30-828 Kraków

(5)

96,67

96,67

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane TALPA Robert Lizak

Rzozów 150

32-052 Radziszów

(8)

94,94

94,94

Konsorcjum (lider: PROEKO KRAKÓW Sp. z o.o.)

Krakowska 51

31-066 Kraków

(7)

91,94

91,94

NOVA-PLAST Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

Szparagowa 10

30-739 Kraków

(6)

88,80

88,80

P.P.H.U. „TAD-BUD” Tadeusz Byczyński

Podlesie 139

32-052 Radziszów

(2)

87,50

87,50

Konsorcjum (lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „WĄS-BUD” – Józef Wąsowicz)

32-420 Gdów 711

(1)

76,91

76,91

Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.

Płk. St. Dąbka 2

30-832 Kraków

(4)

62,18

62,18

 

 

Skawina dnia: 2010-04-08

źródło: um.skawina.net

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: przetarg nieograniczony: Nr ZP – 341/29/IGK/2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo…

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetarg nieograniczony: Nr ZP – 341/29/IGK/2007
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „WĄS-BUD” Józef Wąsowicz
32-420 Gdów 711

cena oferty: 793.148,61 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Spośród złożonych ofert, jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu, dlatego została uznana za najkorzystniejszą.

Skawina, dnia 24. 05. 2007 r.

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Data zamówienia: 2007-04-18
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, do kontaktów: mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 2764680, fax 012 2763339, e-mail: zampub@um.skawina.net.
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.um.skawina.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół ds. Zamówień Publicznych, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 277 01 79, fax 012 276 33 39, e-mail: zampub@um.skawina.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 277 01 79, fax 012 276 33 39, e-mail: zampub@um.skawina.net.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D.
1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Lokalizacja robót budowlanych: Rzozów.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzozowie – sieć C i D – budowa kolektorów głównych i bocznych, odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg
1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Zakres zamówienia: Kanały główne – rury z żywic poliestrowych śr. 200 – 387 mb, śr. 250 – 680 mb, kolektory boczne – rury PVC śr. 200 – 570 mb
3) Wymagany termin wykonania zamówienia: 140 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta
i Gminy Skawina, 32-050 Skawina. Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005
2) Warunki udziału
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
2/ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3/ dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował roboty związane z budową kanalizacji o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł.,
4/ dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami, w specjalności sieci wod.-kan. oraz drogowej,
5/ dysponują niezbędnym sprzętem i zapleczem technicznym pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.
6/ posiadają niezbędny potencjał ekonomiczno-finansowy – Wykonawca musi posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości minimum 300.000,00 zł.
Oceny spełniania powyższych warunków, Zamawiający dokona na podstawie przedstawionych w ofercie dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
1/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5/ Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6/ Dokumenty stwierdzające uprawnienia osób przewidzianych do kierowania robotami wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
7/ Zobowiązanie osób wskazanych do kierowania robotami, oraz zobowiązanie Podwykonawcy /jeśli występuje/,
8/ Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,
9/ Wykaz sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca
10/ Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.
11/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej,
w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina.
Opłata: 40 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Wersję elektroniczną Specyfikacji można pobrać bezpłatnie z podanej strony internetowej, natomiast opłatę za wersję papierową należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina: 32-050 Skawina, Rynek 1, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 47859100070020056000130001.
3.2) Termin składania ofert: 17. 05. 2007 godzina 10:00.
3.3) Języki, w których można sporządzać oferty: polski.
3.4) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.05.2007, godzina 10:30, siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, Sala Obrad – pok. nr 11.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2007.