W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Powszechny spis rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

5.10.2020 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych. Spis rolny jest równiez realizowany poprzez internet.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie. 

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie  spisrolny.gov.pl;

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

 • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać do 30 listopada 2020 r.

 • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym.

Pełna treść  Komunikatu Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. – dostępna  TUTAJ.

 

1.09.2020 r.

Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.   

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS –  KLIKNIJ TUTAJ. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda.

Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego  Gminnego Punktu Spisowego w Skawinie, ul. Rynek 2, gdzie będą udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem:

 • 22 279 99 99 wew., wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

Infolinia spisowa

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

List Prezesa GUS

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

 

13.07.2020 r.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest  obowiązkowy. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów.

 

Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
   

Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie  za pomocą trzech kanałów:

 1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego.
 3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnym biurze spisowym,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 2 zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

O co będziemy pytani? Poniżej przykładowe dane, które należy podać w ramach spisu:

 • osoba kierujące gospodarstwem rolnym;
 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowość prawna;
 • typ własności użytków rolnych;
 • rodzaj użytkowanych gruntów;
 • powierzchnia zasiewów według upraw;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich.
   

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo:

 

 

15.06.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych w Gminie Skawina w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Skawina, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przy Rynek 1, 3, 14 oraz opublikowane na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. Być pełnoletnim;
 2. Być zamieszkałym na terenie Gminy Skawina;
 3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 4. Posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Ważne informacje dla składających oferty:

1. Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Skawina wynosi – 3.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Termin szkolenia będzie przeprowadzony w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależna od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
3. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
4. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
5. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
8. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
9. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
a. 37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;
b. 20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;
UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.


Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:

1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3. Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
5. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
6. Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 5.

Składanie ofert:1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – Wydział Organizacyjny, ul. Rynek 14 (w godzinach pracy Urzędu), za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na Dziennik Podawczy) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie; 32-050 Skawina, ul. Rynek 1 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. (/umigskawina/SkrytkaESP). Dokumenty muszą spełniać wymogi dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.
6. Dodatkowych informacji udziela Koordynator Gminnego Biura Spisowego – Barbara Ptak  – tel. 12 277-01-53.

Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Gminny Komisarz Spisowy
 


10.06.2020 r.

Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Skawina w 2020 roku jest dostępne TUTAJ.

 

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.


Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.


Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 
Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

W dniu 15 czerwca br. urzędy gmin (miast) w całej Polsce rozpoczęły nabór na rachmistrzów terenowych do PSR 2020, który będzie trwał do 8 lipca 2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.


Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych w danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Szkolenia te odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br., a kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Ukończenie szkolenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu testowego (poprawna odpowiedź na co najmniej 60 proc. pytań) będzie warunkiem koniecznym do wpisania na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. 

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

 
Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.: +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!


 

 

 

13.01.2020 r.

Statystyczne badania rolnicze oraz badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym,  na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada br. zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.  Wzięcie udziału w spisie będzie możliwe także drogą internetową.

źródło: strona internetowa UMiG Skawina

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku