W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Protikól zebrania wiejskiego sołectwa RZOZÓW z dnia 24 czerwca 2019r.

Rzozów 24-06-201r.

 

Protokół Zebrania Wiejskiego

 Sołectwa Rzozów

 

 Otwierając Zebranie w drugim terminie Sołtys przywitał wszystkich przybyłych , oraz przedstawił autopoprawkę  planu zebrania polegającą na dodaniu dwóch nowych pierwszych punktów zebrania  którą poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu wszystkimi głosami za , nowy plan zebrania wygląda następująco:

Plan zebrania:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybranie Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania

3.Podjęie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie sprzedaży działki 738/2

4.Podjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach w Rzozowie

5.Wolne wnioski i zapytania

 

Ad2.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił kandydaturę Radnego Miasta i Gminy w Skawinie Andrzeja Wrzoszczyka na Przewodniczącego zebrania i swoją osobę na Protokolanta. Z braku innych kandydatur z sali poddano te funkcje pod głosowanie .

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw te dwie osoby zostały przyjęte do prowadzenia zebrania.

Sołltys przekazał głos Przewodniczącemu zebrania.

Przewodniczący Andrzej Wrzoszczyk przywitał gości w osobach :

– Vice Starosty powiatu krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka

-Vice Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasza Ożoga

-Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

Ad3.

Sołtys przedstawił gdzie się znajduje i  powód wydania opinii w sprawie sprzedaży działki nr 738/2 osobie prywatnej położonej w Rzozowie.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad4.

Przewodniczący Andrzej Wrzoszczyk przypomniał o uchwale zebrania wiejskiego  z 5 marca 2019 roku i o działaniach jakie były podjęte od tego czasu.

Głos w sprawie zajął Burmistrz Tomasz Ożóg tłumacząc o możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych do budowy ciągów pieszo-rowerowych  i o ramach czasowych kiedy by to można wykonać . Przedstawił również problem jaki jest na środkowym odcinku tej drogi.

 

Starosta Arkadiusz Wrzoszczyk również przedstawił trudności z realizacją poprawy bezpieczeństwa przez budowę chodników na odcinku środkowym.  Jednocześnie  omówił alternatywny sposób rozwiązania tego problemu poprzez projektowanie i budowę  nowej drogi od granic Rzozwa z Gołuchowicami do granic naszej wioski z Radziszowem jako przedłużenie obwodnicy.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił jak wyglądały rozmowy Rady Sołeckiej z Burmistrzem i jego pracownikami  , a następnie wizja lokalna w terenie , gdzie członkowie Rady Sołeckiej  przemierzając na piechotę mierzyli  wraz z mieszkańcami czy jest możliwość zmieścić  te dwa odcinki ciągów pieszo-rowerowych bez ingerencji w działki mieszkańców .

Pytania z sali i odpowiedzi na nie Burmistrza, Starosty , radnego i Sołtysa:

– M.K. – co będzie jak mieszkańcy Radziszowa  nie wyrażą zgody na budowę CPR-ów na ich terenie – Jeżeli mieszkańcy Radziszowa się nie zgodzą , to nie wybudujemy, ale tam jest wstępna zgoda i tam wręcz ta inwestycja jest oczekiwana.

-Ł.K. – Jak będzie wyglądało połączenie CPR-ów z DW953- w trakcie projektowanie po konsultacjach z państwem będziemy chcieli  to wykonać jak najbardziej bezpiecznie i przyjaźnie dla mieszkańców

– M.J. – Czy Burmistrz potwierdza remont całej drogi przy budowie CPR-ów- trudno sobie wyobrazić taką inwestycję bez gruntownego remontu drogi

-K.B, – Kiedy będzie robiony środek łączący obydwa odcinki ciągów pieszo-rowerowych – Projektowanie będzie szło równocześnie , ale nie można zapewnić w dniu dzisiejszym jak będzie wyglądała realizacja środkowego odcinka

-Ł.K-  Czy Burmistrz potwierdza że przetargi będą puszczone w lipcu 2019 roku- tak potwierdzam.

Na wniosek z sali Pana K.J. do projektu dopisano dwa zdania.

Sołtys  przeczytał projekt uchwały i Przewodniczący poddał go pod głosowanie

47  głosami za przy 2 wstrzymujących  i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do dzisiejszego protokołu.

 

W wyniku dyskusji o nowej drodze  Sołtys  przygotował projekt jeszcze jednej uchwały intencyjnej do Zarządu Powiatu i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Po odczytaniu i małej korekcie zapisu we współpracy z Panem Ł.K.  Przewodniczący  poddał ją pod głosowanie.

48 głosami za przy 1 wstrzymującym i 0 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad5.

Wolne wnioski i zapytania

Sołtys i Pani M.R. – Po zmianie rozkładu jazdy i tras MPK , rzozowianie mają duży dyskomfort z dostaniem się na czas do szkół i pracy , ale również do Woli Radziszowskiej gdzie mamy rodziny i  dużo osób zwłaszcza starszych korzysta z ośrodka  zdrowia – prośba do Burmistrza o sprawdzenie  czy nie można by wrócić do starego rozkładu jazdy i czy nie ma możliwości aby chociaż co drugi – kurs 263 na zmianę z 253 był do Woli Radziszowskiej.

 

 -M.J. – co z przystankiem na Skotnicy, czy są podjęte  działania w sprawie usankcjonowania prawnego tego przystanku – Tak rozmawiamy z właścicielami przyległych działek.

 

-M.O. – Co z rowami odwadniającymi drogę na Podole – w minioną środę była na zlecenie Burmistrza wizja w terenie Sołtysa z pracownikiem urzędu i jest przygotowywana koncepcja rozwiązania tego problemu.

 

-S.W.- Co z lustrem pod Rochem , dalej nie spełnia  tam swojej roli – zamawiamy dwa lustra dwupłaszczyznowe – jedno właśnie na to skrzyżowanie

 

-Z.K. –  Co z ogrodzeniem mojej działki od strony boiska sportowego- przekazano środki do gminy a wykonanie tego zadania

-L.J. – Przy nowobudowanej obwodnicy istnieje problem z możliwością zagrożenia powodziowego , czy coś w tym kierunku jest robione?

-M.K.- czy nie można by poprosić Policję o kontrole na drogach o obniżonym tonażu

-Sołtys – Policyjna mapa zagrożeń nie sprawdza się , punkty pojawiają się i znikają bez interwencji ze strony służb mundurowych

-L.J.- Co z domem za kuźnią , czy nie można zgodnie z obietnicami go wykupić i zburzyć – bardzo niebezpieczne miejsce na zakręcie drogi

 

Na tym Zebranie Przewodniczący zakończył.

W zebraniu uczestniczyło 49 mieszkańców Rzozowa, lista obecności stanowi załącznik nr 4 do dzisiejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant

 

Andrzej Wrzoszczyk                                                                  Grzegorz Klimas

————————————————————————————-Załącznik nr 1 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 2/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

w sprawie wyrażenia opinii o sprzedaży działki nr 738/2 położonej w Rzozowie.

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

 

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

 

  • 1

 Wyraża się zgodę   na sprzedaż działki nr 738/2 położonej w Rzozowie .

 

  • 2

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia


 

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 3/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

w sprawie wyrażenia opinii o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników na terenie Rzozowa.

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

  • 1

Wyraża zgodę na budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 metrów na dwóch odcinkach wraz remontem jezdni. Na Skotnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW935 , działka nr 1019  do granicy działek z posesjami o numerach 121 i 154, oraz od wjazdu na Zagonnie działka nr 945 do granicy Rzozowa z Radziszowem.

  • 2

Wyraża zgodę na budowę chodników do ruchu pieszego pomiędzy odcinkami wymienionymi w § 1 wg szerokości wypracowanych na kolejnych konsultacjach z Radą Sołecką i mieszkańcami Rzozowa, a gdzie nie ma możliwości bez budowy chodnika .

  • 3

Uchwała zastępuję Uchwałę nr 1/3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Rzozów z dnia 5 marca 2019 r.

  • 4

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 


 

Załącznik nr 3 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

Uchwała nr 4/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rzozów

 

w sprawie budowy nowej drogi w Rzozowie

 

Na podstawie § 16 i 19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala:

 

 

  • 1

Zwraca się do Zarządu Powiatu oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie w sprawie opracowania projektu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych a następnie realizacją nowej drogi na odcinku od nowego ronda na drodze wojewódzkiej DW953 na granicy Rzozowa z Gołuchowicami do drogi powiatowej DP1939K na granicy Rzozowa z Radziszowem,

  • 2

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku