W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Protokół zebrana wiejskiego sołectwa RZOZÓW z 21 stycznia 2020 roku

Rzozów 21-01-2020R.

 

Protokół Zebrania Wiejskiego

 Sołectwa RZOZÓW

 

 Otwierając Zebranie Sołtys przywitał wszystkich przybyłych , oraz przedstawił autopoprawkę  planu zebrania polegającą na dodaniu dwóch nowych punktów zebrania , którą poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu wszystkimi głosami za , nowy plan zebrania wygląda następująco:

Plan zebrania:

1.Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie

2.Podział środków dodatkowych i pozostałych z 2019 roku do dyspozycji sołectwa

3.Podjęie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu w Rzozowie

4.Wolne wnioski i zapytania

 

Ad1.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił Inspektora Macieja Ciejkę z Wydziału Inwestycji  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i poprosił go o udzielenie informacji na temat planów budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w Rzozowie  na odcinku skrzyżowanie pod krzyżem – stacja kolejowa Rzozów.

Inspektor z gminy wyjaśnił że została rozwiązana umowa z firmą projektową , która była zaangażowana w projekt. Powodem rozwiązania umowy było nie wywiązywanie się z umowy  w terminie , oraz brak projektu chociaż termin minął już w listopadzie minionego roku.  Nowy przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu , a  gotowy projekt ma być na czerwiec tego roku.

Około roczny okres na pozyskanie pozwoleń i ogłoszenie przetargu na budowę , daje nam nadzieje że prace mogą zostać podjęte przy budowie w połowie 2021 roku. Jednocześnie Pan Maciej Ciejka przypomniał że projekt ma być wykonany w trzech etapach ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi na zebraniu wiejskim i spotkaniach z Radą Sołecką oraz przedstawiony mieszkańcom do konsultacji.

– Pani Iwona Osoba- zgłosiła potrzebę budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego w kierunku Skawiny.

– Sołtys wytłumaczył że o  tym problemie podejmiemy dyskusję w punkcie  wolne wnioski i zapytania.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił skąd się wzięły środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 zł oraz zaproponował spożytkowanie jej na remont pomieszczenia świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie wraz z remontem windy. Następnie Sołtys przypomniał skąd zostały środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 14 030,00 zł w tym 10 000,00 zł środki niewykorzystane na budowę ogrodzenia przy boisku sportowym od strony Pani Kochana . Propozycja by całe te środki przenieść na punkt „ Utrzymanie boiska sportowego”  celem zakończenia inwestycji z ogrodzeniem boiska,

– Radny Andrzej Wrzoszczyk przypomniał genezę Budżetów Obywatelskich , środków do dyspozycji sołectwa i przyznał że pomimo wielu potrzeb w wiosce , dobrze by było tak rozdysponować środki jak przedstawił Sołtys

-Pani Iwona Osoba – Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na budowę chodnika ? – przecież t już jest 39 040,00 zł.

– Mateusz Pituch –bardzo mi się podoba Pani głos w dyskusji – bo ktoś podejmuje dyskusję – ale chodniki nie buduje się na tej zasadzie.

 

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

57 głosami za przy 4 wstrzymująch i 1przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad3.

Prowadzący zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przypomniał historię ubiegania się sołectwa o budowę na jego terenie przystanku kolejowego, gdyż stacja kolejowa Rzozów znajduje się  na terenie sołectwa Radziszów i wielu mieszkańców ma do niej daleko. Nazwa stacji Rzozów jest już historycznie zastrzeżona dla tamtego przystanku, a Polskie Koleje Państwowe przystępując do projektu budowy peronu prosiły o podanie nazwy przez mieszkańców.

Sołtys przedstawił również nazwę Rzozów Centrum jako propozycję wypracowaną przez Radę Sołecką. Nie podano innej propozycji nazwy.

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

56  głosami za przy 4 wstrzymująch i 2 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad4.

– Pani Iwona Osoba – kilka uwag, między innymi: prośba o lepszą współpracę między mieszkańcami. Prośba o lepsze wykorzystanie strony internetowej i tablic informacyjnych – a może zaproszenia na zebrania wiejskie do każdego domu. Kiepskie oświetlenie drogi nad rzekę w Madejowcu. Kłopotliwy dojazd MPK do Skawiny w godzinach 10:00-15:00.

– Pan Leszek Zaremba – Czy nie myślimy o zrobieniu przejścia ze światłami na drodze do Radziszowa , bo ciężko przejść na drugą stronę . Czy da się doświetlić lepiej drogę .

– Pan Andrzej Klimas – Trwa budowa obwodnicy – czy ktoś myślał jaki to będzie mieć wpływ na ruch w miejscowości , czy robi się coś w temacie przedłużenia obwodnicy do Radziszowa?

-Pan Marek Janik – Co z przystankiem na Skotnicy

-Pan Rafał  Meus – czy jest w ogóle sens budować chodniki – jak mamy takie zanieczyszczone powietrze że nikt ni będzie po nich chodził.

Na te pytania starali się odpowiedzieć Sołtys Grzegorz Klimas i Radny Andrzej Wrzoszczyk.

Następnie Andrzej Wrzoszczyk  przedstawił stanowisko Rady Miejskiej w temacie odbioru odpadów i zanieczyszczenia powietrza .

Pan Łukasz Kusak przeciwstawił swoje argumenty do wypowiedzi Radnego.

Następnie zgłosił prośbę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie przebudowy uchwały skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną ( pod krzyżem) tak aby było połączenie Ciągów pieszo-rowerowych z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej wraz z przejściem.

Sołtys nie wyraził zgody na procedowanie takiej uchwały , argumentując tym że zebranie wiejskie nie może narzucać nawet w formie uchwały kierunku działania instytucji wyższego szczebla jaką jest rada miejska.

 

Na tym Zebranie Przewodniczący zakończył.

W zebraniu uczestniczyło 62 mieszkańców Rzozowa.

 

Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant

 

Grzegorz KLIMAS                                                                    Andrzej MADEJ

 

Załącznik nr 1 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 1/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

    W sprawie podziału środków dodatkowych do dyspozycji sołectwa i środków pozostałych z 2019 roku.

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

  • 1

Środki dodatkowe do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok w kwocie: 25 000zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

Przeznacza na remont pomieszczeń świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie

 

  • 2

Środki pozostałe ze środków do dyspozycji sołectwa Rzozów z 2019 roku w kwocie.

14 030 zł ( słownie: czternastu tysięcy , trzydziestu złotych)

Przeznacza na utrzymanie boiska sportowego i  budynku na nim.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 2/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

 

    W sprawie przyjęcia nazwy nowoprojektowanego peronu wysiadkowego PKP w miejscowości Rzozów

 

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

 

  • 1

Nadać nazwę : RZOZÓW CENTRUM nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu Polskich Kolei Państwowych przy skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą wojewódzką DW 953 w Rzozowie.

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku