W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Protokół ZEBRANIA WIEJSKIEGO Sołectwa RZOZÓW z 5 lutego 2019

Rzozów 5 luty 2019r.

Protokól Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Sprawozdanie Sołtysa za okres kadencji

4.Dyskusja

5.Prezentacja kandydatów na Sołtysa

6.Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej

7.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

8.Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa – uchwała

9.Wolne wnioski i zapytania

10 .Zamknięcie zebrania

 

Ad1.

       Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko  otwierając Zebranie Wiejskie sołectwa Rzozów powitał wszystkich zebranych i podziękował za liczne poparcie w wyborach samorządowych.

Następnie Burmistrz ogłosił że w wyznaczonym terminie do urzędu miasta złożonych zostało jedna kandydatura na Sołtysa i siedem na Radnych Soleckich, w związku z powyższym ogłoszone na 17 lutego wybory się nie odbędą , Sołtysem zostaje zgłoszony Grzegorz Klimas , Radnymi zgłoszona siódemka – czyli:

Dariusz Barcik, Jacek Kotula, Stanisław Kubas, Andrzej Madej, Rafal Ostrogórski, Andrzej Wrzoszczyk i Bogusław Zawadzki. Na następnym Zebraniu Wiejskim lista ta będzie uzupełniona o trzy osoby zgodnie ze Statutem Sołectwa Rzozów.

Dlatego również Burmistrz wycofał z programu zebrania punkty 5 i 6.

Ad2.

  Burmistrz zaproponował prowadzenie zebrania Radnemu Miasta i Gminy Skawina , a zarazem już Radnemu Sołeckiemu Rzozowa – Andrzejowi Wrzoszczykowi. Innych kandydatów nie zgłoszono , przegłosowano jednogłośnie tę propozycję. Burmistrz oddał glos Przewodniczącemu zebrania.

 

Ad3.

     Sołtys Grzegorz KLIMAS  przedstawił rozliczenie za okres kadencji 2014-2019, wymieniając wydatki na terenie sołectwa Rzozów w wysokości :

Ze środków do dyspozycji sołectwa  – 460 744.23

Ze środków gminy   – 1 935 755.22

Szczegółowe rozliczenie środków i zadań do wglądu u Sołtysa.

 

Ad4.

W dyskusji zadano następujące pytania:

– Stanisław K– Co z dalszymi  chodnikami przy drodze wojewódzkiej i co z obwodnicą .

Na to pytanie odpowiedział Burmistrz przedstawiając zakres i harmonogram prac przy tych drogach.

– Zofia T – Co z udrożnieniem fosy przy jej posesji i drodze powiatowej

Sołtys odpowiedział że, na dzień dzisiejszy rów nie ma dalszego ciągu , żeby go odtworzyć sołectwo stara się o pozwolenia wodnoprawne i uzgodnienia z mieszkańcami.

 

Ad7.

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– zmiany w komisjach Rady Miejskiej

-zmiany w strukturach Urzędu Gminy

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Odbiór odpadów

a)Przedstawienie dotychczasowej sytuacji

b)Plan podwyżek opłat w 2019 roku – wzrost o 65 %

c)Plan budowy linii do wstępnej segregacji odpadów

d)Zagospodarowanie frakcji odpadów zielonych

  1. e) Plan wsparcia osób najniżej uposażonych przy odbiorze odpadów.

– Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzozowie

-Budowa Obwodnicy – z końcówką w Rzozowie – otwarcie III kwartał 2020r.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Analiza zakazu skrętu w lewo z ul. Mickiewicza w ul. Tyniecką jadąc od mostu.

-Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Rzozowie

– Rozpoczęcie wyłaniania wykonawców na projekty z ramienia rewitalizacji – między innymi boisko wielofunkcyjne w Rzozowie

-Koncepcja nowego budynku  Urzędu Gminnego przyjaznego dla wszystkich mieszkańców gminy

– Przedstawienie zastępców. Witolda Grabca i Tomasza Ożoga.

– Ustalenie terminu kolejnego zebrania wiejskiego w Rzozowie , na którym będzie uzupełniany skład Rady Sołeckiej i dyskusja nad zasadnością budowy ciągu pieszo-rowerowego przez naszą miejscowość na 5 marca 2019 roku o godz 18.00

Ad8.

Przewodniczący Zebrania przedstawił sąd się wzięły dodatkowe środki  w kwocie 25 000 zł i jak możemy je spożytkować .

Sołtys przypomniał historię Budżetu Obywatelskiego , o co Rzozów się starał i przedstawił projekt remontu w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie . Kilka słów o potrzebie takiego remontu przedstawił również Prezes OSP Rzozów – druh Marek Migdał.

Z braku innego zadania – Sołtys przeczytał  projekt Uchwały Zebrania Wiejskiego i Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie.

81 głosami za

1 głosem wstrzymującym

1 głosem sprzeciw

Uchwała została przyjęta ( zał. Nr 1 dzisiejszego protokołu)

Ad9.

-Stanisław K.

Czy nie można by zbudować chodnika na drodze do cmentarza.

Odp. Burmistrza – w ramach budowy obwodnicy na drodze powiatowej będzie budowane rondo i jest pomysł połączenia go chodnikami na odcinku od Borku Szlacheckiego do Rzozowa. Czynione są starania w celu pozyskania środków rządowych i innych możliwych zewnętrznych na to zadanie.

 

– Leszek Z.

Co z dużą ilością dzików podchodzących pod same domy.

Odp, Burmistrza – Zgłaszać do Sołtysa , a on niech uruchamia w tej dziedzinie kola łowieckie

– Marcin K.

Propozycja spotkania z Burmistrzem w terenie w celu wypracowania kompromisu w sprawie budowy obwodnicy Skawiny na terenie Rzozowa .

Chodzi dokładnie o przesunięcie o kilkanaście metrów ronda .

Odp. Burmistrza – jakikolwiek przesunięcie na tym etapie powoduje  konieczność uzyskania nowych pozwoleń i zmian projektowych – co może bardzo opóźni ć inwestycję .  Burmistrz rozmawiał już na ten temat z Marszałkiem. Termin spotkania w terenie będzie ustalony jeszcze w lutym.

– Sołtys

Bardzo zła jakość drogi koło WTZ spowodowana ciężkim sprzętem dojeżdżającym na budowę , ale również wcześniejszym objazdem w trakcie przebudowy skrzyżowania przy kościele

Odp. Burmistrza

Mamy w planach remont tej drogi.

Ad 10.

Z braku innych tematów Przewodniczący Zebrania Andrzej Wrzoszczyk zamknął go o godz.  20,15

W Zebraniu uczestniczyło 83 mieszkańców Rzozowa

 

Protokołujący                     Sołtys Rzozowa                      Przewodniczący Zebrania

 

 

Rzozów 5 luty 2019r.

 

 

Uchwała nr 1/2/2019

Zebrania Sołectwa RZOZÓW

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie sołectwa RZOZÓW podejmuje poprzez głosowanie w dniu

 5 marca 2019 roku dyspozycję dodatkowych środków budżetowych w wysokości 25 000,00 ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na zadanie

„ Remont w Domu Strażaka przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie „

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku