W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Protokól zebrania wiejskiego

Rzozów 16 październik 2019r.

Protokół Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Rzozów

 

PLAN ZEBRANIA:

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie Sołtysa za ostatni okres

3.Propozycja podziału środków do dyspozycji Sołectwa na 2020 rok, dyskusja i przyjęcie uchwały.

4.Wolne wnioski i sprawy bieżące

5.Zamknięcie zebrania

Ad1.

     Otwierając zebranie , Przewodniczący Zebrania Sołtys Rzozowa przywitał mieszkańców naszej miejscowości i gości w osobach:

– Burmistrza Miasta i Gminy – Norberta Rzepisko

– Eko-Doradcy Gminy Skawina – Aleksandry Basiura

-Radnego Rady Miejskiej w Skawinie , a zarazem członka naszej Rady Sołeckiej – Andrzeja Wrzoszczyka o

-Przedstawił również Protokolanta dzisiejszego zebrania , członka Rady Sołeckiej Rzozowa – Andrzeja Madeja.

Następnie przedstawił pod glosowanie plan zebrania ,  z jedną autopoprawką .

Sołtys zaproponował jako następny punkt po otwarciu zebrania wystąpienie Eko-Doradcy gminnego Pani Aleksandry Basiura.

Plan zebrania przyjęto przez głosowanie jednogłośnie,  więc Sołtys przedstawił Panią Aleksandrę i poprosił o przypomnienie naszym  mieszkańcom co Gmina Skawina działa w sprawie czystego powietrza.

 

Ad2.

  Nasz Gminny Eko-Doradca Pani Aleksandra przedstawiła ofertę naszej gminy na wymianę źródeł ogrzewania i montaż paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie zapraszając do indywidualnych rozmów w kącie Sali.

  Burmistrz Norbert Rzepisko przypomniał również o innych działaniach jak termomodernizacja , wymiana stolarki czy docieplanie stropodachów  w ramach programów gminno-państwowych , zaprosił również do odwiedzenia urzędu w sprawie indywidualnych rozmów i składania wniosków.

 

Ad3.

   Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił środki sołectwa Rzozów na 2019 rok i stopień ich wykorzystania.

Budżet sołectwa na 2019 rok w kwocie 114 400,00 zł został powiększony o 8 134,00 zł ze środków niewykorzystanych w 2018 roku, oraz o środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 w ramach zmienionego budżetu obywatelskiego.

Sołtys przypomniał że tę kwotę zebranie wiejskie przeznaczyło na remont sanitariatów w remizie OSP Rzozów.  Remont ten wyniósł po przetargu 38 000.00 zł , gdzie po części dołożyła wioska i gmina , za co Sołtys podziękował Burmistrzowi.

Sołtys przedstawił również wydatkowanie w kwocie 141 689,78 zł ,  a główne zadania to:

– Asfaltowanie drogi 601141K na Podolu

-Wykonanie projektu i oświetlenia drogi 601141K  na Podolu

-Montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej DW953

-Utrzymanie świetlicy w Domu Strażaka

-Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim

-Wsparcie dla szkoły podstawowej

-Dowieszeni trzech lamp oświetlenia ulicznego

-Montaż zabezpieczenia na mostku od drogą na Podolu

-Czyszczenie rowu od wejścia do kolektora – do Pana Tadeusza O.

Sołtys w tym punkcie przypomniał również o kilku zadaniach o których rozmawiano na spotkaniach Rady Sołeckiej , ale nie udało się ich jeszcze wykonać.

Po kilku zapytaniach z Sali i odpowiedziach Sołtysa na nie rozliczenie przyjęto i Sołtys przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad4.

   Sołtys przedstawił projekt podziału środków na 2020 rok,( załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu).

Omawiając każdy punkt po kolei Grzegorz Klimas – Prowadzący zebranie zaprosił mieszkańców do dyskusji.

– Stanisław K. – kiedy będzie możliwy montaż rury za garażami , zgłaszane było już na poprzednim zebraniu.

-Zofia K. ni– co z drogą wzdłuż szkoły na Pasterniku – Propozycja Sołtysa dopisać do zadań budżetowych na 2020 rok ( jeżeli puszczą sprawy własnościowe)

– Marek J. – co z budową dalszych wiat przystankowych , głownie chodzi o przystanek Rzozów Skotnica w kierunku Skawiny.

– Michał L. Czy można zamontować lampę na drodze do Kotoca na wysokości Pani Anny J ?

– Podobne pytanie o dołożenie oprawy przy drodze na cmentarz na wysokości Pani Stanisławy W.

-Filip D H – czy można jakoś udrożnić rowy przy drodze na Wrzosek?

– Krzysztof J. – poprawa skrzyżowania Skotnicy z drogą wojewódzką

-Zofia T. – zatykany przez Pana Józefa K. przepust pod droga powiatową powoduje zalewanie posesji mojej i kilku sąsiadów , na dowód kilka zdjęć przedstawionych Burmistrzowi i Sołtysowi – co z tym zrobić . Prośba Sołtysa do Burmistrza o wizję lokalną  służb gminnych wraz z powiatowymi.

 

Po tych pytaniach na które odpowiadali Sołtys i Burmistrz Sołtys odczytał zmieniony projekt uchwały o podziale środków do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok i poddał go pod głosowanie.

50 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się i 0 sprzeciw – uchwala została przyjęta.

 

Ad5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach :

 

Burmistrz w swoim wystąpieniu omówił między innymi:

– Zapytał kiedy nazwy ulic w Rzozowie ?

– Przebieg prac związanych z budową obwodnicy i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Rzozowa

– Informację o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w naszej miejscowości

– Kolejnym etpie budowy Sali gimnastycznej w Rzozowie

– Powstawanie placówek do opieki dla osób starszych, ale również miejsc spotkań takich osób

-Planowane zmiany w Miejscowych  Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

-Budowa nowego peronu wysiadkowego w okolicy skrzyżowania kolei z drogą wojewódzką

-Zaprosił na kolejne spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skawina na kolejna lata

Radny Andrzej Wrzoszczyk przedstawił zakres prac wykonanych na sali gimnastycznej w Rzozowie i planowany termin zakończenia inwestycji na lipiec 2020 roku. Gospodarkę odpadami w Skawinie , oraz zasygnalizował zgłoszenie do prowizorium budżetowego gminy Skawina na 2020 rok pprzez Komisję Rewitalizacji Wsi i Rolnictwa zwiększenia środków na budżety sołeckie o 30 %.

Następnie rozgorzała dyskusja o braku bezpieczeństwa i zakłócaniu ciszy nocnej w okolicy klubu sportowego i wjazdu na remizę – Burmistrz zaproponował montaż kamery i podpięcie jej do monitoringu miejskiego .Koszt około   24 tysięcy złotych.

-Krzysztof J. – a może by tężnia solankowa w Skawinie ?

– Sołtys przypomniał również o inwestycji w klubie sportowym , gdzie na modernizację pomieszczeń na świetlicę środowiskową udało się pozyskać prawie 70 tysięcy złotych środków zewnętrznych , oraz o budowie boiska  wielofunkcyjnego za prawie 700 tysięcy złotych, gdzie trudno sobie wyobrazić jego działanie bez osoby animatora kultury i sportu.

W Zebraniu uczestniczyło 51 mieszkańców Rzozowa

 

 

Protokołujący                                                                 Przewodniczący

Zebrania

 

    Rzozów 16-10-2019r.
  Uchwała nr1/10/2019    
  Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW    
       
       
   Podział środków  Sołectwa Rzozów     
           na rok 2020    
       
       
       
Lp. Zadania Kwota  
1. Remont dróg tłuczniowych( nawierzchnia kropiona  15000  
  na drodze koło Hyszki, Lupy i w Madejowcu)    
2. Zakup drogowskazów,luster oraz przepustów 10000  
  ( koryta pochwytujące wodę na drogach koło Kapery i    
  Kochana )    
3. Odsnieżanie dróg 5000  
4. Remont rowów. Projekt droga do  Kotoca  10000  
5. Utrzymanie Boiska sportowego i budynku na nim 10000  
6. Likwidacja dzikich wysypisk 1000  
7. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 10000  
9. Asfaltowanie  na Zabostrzechu i Parking koło szkoły 39800  
10. Oświetlenie Madejowiec  i Zabostrzech 13 600  
    114 400  
       
       
       
 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku