W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Statut sołectwa

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/279/12

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 26 września 2012 r.

 

R Z O Z Ó W

Rozdział I

Nazwa i teren działania.

§ 1

 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
 2. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Rzozów.
 3. Obszar sołectwa Rzozów przedstawia mapka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy. Mieszkańcy Sołectwa wspólnie z mieszkańcami innych jednostek pomocniczych tworzą wspólnotę samorządową Gminy Skawina.
 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

– Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

– Statutu Gminy Skawina,

– niniejszego Statutu.

Rozdział II

Organizacja i zakres działania.

§ 3

 1. Organami Sołectwa są:

l) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym.
 3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 4

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru, z zastrzeżeniem

§28 niniejszego Statutu.

§ 5

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

 1. i w sprawie gospodarowanianieruchomościami Gminy Skawina, w niniejszym Statucie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
 2. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa,
 3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
 4. Występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
 5. Współpracę z radnymi,
 6. Ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 7

Zebranie Wiejskie może wydawać opinie, w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawianych przez Radę Miejską do konsultacji projektów uchwał w sprawach:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego orazplanu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Projektu budżetu.
 3. Przepisów prawa miejscowego.
 4. Innych uchwał Rady Miejskiej.

 

§ 8

 1. Uchwały iprotokołyZebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 14 dni.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy, zwany dalej Burmistrzem, w zależności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
 3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 9

Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 10

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami, zawierać porozumienie określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka.

 

§ 11

 

1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

 1. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. Rada Miejska w odrębnej uchwale określa zasady, na jakich Sołtysowi przysługiwać będzie dieta.

§ 12

 

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i

Burmistrza,

4) bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu

5) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

6) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,

7) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez

Burmistrza,

8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu

administracji publicznej,

9) reprezentowanie Gminy w wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu, w tym także składanie w imieniu Gminy oświadczeń woli – na zasadach określonych w pisemnym pełnomocnictwieBurmistrza. O udzieleniu pełnomocnictwa Burmistrz decydujew formie postanowienia. W takiej samej formie odmawia udzielenia pełnomocnictwa. Odmowa udzielenia pełnomocnictwa nie wymagauzasadnienia,

12) informowanie mieszkańców Sołectwa o zarządzeniach Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji. Odbywa się ono poprzez wywieszenie dostarczonych Sołtysowi materiałów na tablicach ogłoszeń lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób,

13) zgłaszanie kierownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy:

a) spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (awarie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.),

b) spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz oochronie przyrody i krajobrazu,

c) faktów nierzetelnego wykonania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów,

d) innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu.

4. Sołtys posługuje się pieczątkami:

Gmina Skawina

Sołectwo Rzozów

(adres do korespondencji)

oraz

Gmina Skawina

Sołectwo Rzozów

 

SOŁTYS

imię i nazwisko

5. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.

§ 13

Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych wRegulaminie Rady Miejskiej.

§ 14

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się od 5 do 10 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.
 2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. DziałalnośćSołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Sołecka ustala sposób powiadamiania jej członków o posiedzeniach.
 4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej l raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
 5. Rada Sołecka w szczególności:

l) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranych,

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów

pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkań­ców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,

4) wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,

5) może wydawać opinie w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,

6) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

7) wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 15

 

Zebranie Wiejskie zwołuje:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w

zebraniu,

§ 16

 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nieniż raz w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obradSołtyspodaje do wiadomościprzez ogłoszenie pisemne na tablicach ogłoszeń oraz w sposób przyjęty w Sołectwie, co najmniej 7 dni przed jego terminem.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 1/5 mieszkańców posiadających uprawnienia, o których mowa w § 17 ust. 2 winno odbyć się do 14od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego, wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany również do wiadomości Burmistrza oraz w Biurze Rady Miejskiej, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

§ 17

 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.
 2. Prawo uczestnictwa w głosowaniach, prawo zgłaszania wnioskówczynne i bierne prawo wyborcze na Zebraniach Wiejskich mająwszyscymieszkańcy Sołectwa, mający stałe zamieszkanie na jego terenie i posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

3. Zebrania Wiejskie podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 25, § 26 oraz § 27.

§ 18

 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.
 2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub przedstawiciel wnioskodawcy i przewodniczy jego obradom z zastrzeżeniem § 21 ust.1.
 3. Zebranie Wiejskie może dokonać wyboru nowego przewodniczącego zebrania z zastrzeżeniem § 21 ust.1.
 4. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub przedstawiciela wnioskodawcy.
  1. Projekt porządku obrad winien być opracowany wspólniez Radą Sołecką, z zastrzeżeniem § 21 ust.1.
  2. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

§ 19

 

W celu udzielania Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Burmistrz może wyznaczyć poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 20

 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 25.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 21

 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządza Burmistrz nie wcześniej niż nadni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. Burmistrz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców Sołectwa posiadających uprawnienia, o których mowa w paragrafie 17 ust.2. Za akceptacją przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrz może powierzyć przewodniczenietakiemu zebraniu przez radnego Gminy.
 2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
 3. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyboróuzupełniających kończy się z upływem kadencji tych organów.

§ 22

 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory,wymaga obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 23

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

– przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

– przeprowadzenie głosowania,

– ustalenie wyników wyborów

– ogłoszenie wyników wyborów,

– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§ 24

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
 2. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 25

Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 26

 1. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów, co oznacza o jeden głos więcej „za” od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2-óch kandydatów, którzy otrzymali największa liczbę głosów w pierwszej turze. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowane pomocnicze do momentu wyłonienia 2-óch kandydatów do drugiej tury głosowania na Sołtysa.
 3. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany Sołtysem po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów
 4. Kwestie proceduralne nie ujęte w statucie ustala Zebranie Wiejskie.

§ 27

Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28

 1. Sołtys i członkowie RadySołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków,naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
 2. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Osoby, o których mowa w ustępie 1, powinny być zawiadomione w trybie kodeksu postępowania administracyjnego o terminie zebrania, w porządku którego wprowadzony jest punkt dotyczący odwołania.
 4. Osoby, o których mowa w ustępie 1 mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.
 5. Zebranie Wiejskie, w porządku którego jestdotyczącyodwołania osób wymienionych w ustępie 1 zwoływane jest na wniosek 1/5 mieszkańców Sołectwa w takim samym trybiejak zebranie do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Uchwała zebrania dotycząca odwołania podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

§ 29

 1. W przypadku złozenia rezygnacji z funkcji przez Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą wiekszościa głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Zebranie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym miało odbyć się zebranie w celu przyjęcia rezygnacj z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska składa Sołtys na ręce Burmistrza.
 5. O uchwale, o której mowa w ust. 2, Burmistrz zawiadamia mieszkańcówSołectwa w formie obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 30

 1. Złożenie rezygnacji, utrata prawa wybieralności lub odwołanie Sołtysa z funkcji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających.
 2. Burmistrz wyznacza termin Zebrania Wiejskiego w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa.
 3. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem czlonek Rady Sołeckiej.

§ 31

 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą liczbę głosów.
 2. W przypadku braku takiej osoby, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejski zwołane przez Sołtysa.
 3. Przepis ust.2 stosuje się również w przypadku, gdy osoba (osoby) wymienione w ust.1 nie wyrażają zgody na objęcie funkcji członka Rady Sołeckiej.
 4. Jeżeli do końkadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wybory uzupełniające nieprzeprowadza się.

Rozdział VI

Zasady korzystania z mienia komunalnego.

§ 32

 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
 2. Składniki mienia przekazane Sołectwu w zarządzanie wskazane są w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 33

 1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
 2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.
 3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.
 4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej oraz Sołtysowi. Od negatywnej opinii Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania opinii Burmistrza.
 5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 34

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 35

 1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.
 2. Sołtys może zawierać umowy najmu, dzierżawy i użyczenia mienia komunalnego przekazanego Sołectwu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące po uprzedniej akceptacji umowy pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego Urzędu.

§ 36

 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 3. Dochody, o których mowa w ust.2 powiększają środki wyodrębnione w budżecie Gminy dla Sołectwa.
 4. Księgowość dochodówwydatków sołectwa prowadzi Urząd Miasta i Gminy.

§ 37

 1. Nieruchomości oddane w zarząd i do korzystania Sołectwu mogą być zbyte tylko na wniosek Zebrania Wiejskiego lub za jego zgodą.
 2. Środki uzyskane ze zbycia nieruchomości, o których mowa w § 32 ust. 2 przeznacza się, po potraceniu środków przeznaczonych przez Burmistrza na przygotowanie jej do zbycia, w wysokości ½ na rzecz Sołectwa.

§ 38

Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Sołectwo mogą być przeznaczane na realizację zadań Sołectwa.

§ 39

 1. Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.
 2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:

a) wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,

b) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,

c) jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,

d) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,

e) jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej wartości lub kosztów jej utrzymania.

 1. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Rozdział VII

Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa.

§ 40

 

 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 2. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium celowości, rzetelności, gospodarności.
 3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska przy pomocy Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrz,
 4. Kontroli podlega w szczególności:

1) badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie,

2) realizacja uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

3) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa,

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa,

5) rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa.

6) gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 41

 

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 42

 1. Problemy związane z interpretacją postanowień Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek KLIMCZYK

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Statutu Sołectwa Rzozów

Nr sprawy: MGA.72243/81/03

Działka Nr 738/3

Powierzchnia 0,6413 ha

Cel przekazania: Boisko sportowe

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku