W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Struktura przekroju wieku mieszkańców Rzozowa

Struktura wieku mieszkańców danego państwa, województwa, gminy, a nawet miejscowości ilustruje dokładnie przekrój ludności pod względem wieku jak np: ilość dzieci i młodzieży, ilość osób starszych w wieku poprodukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ilości osób w wieku produkcyjnym.

Przy rozpatrywaniu struktury wieku mieszkańców należy zwrócić szczególną uwagę na dwa zagadnienia. Pierwsze to ilość dzieci i młodzieży, ponieważ duża ilość dzieci i młodzieży świadczy o tym, że dane Państwo jest młode i prężne z dobrą perspektywą na przyszłość. Natomiast przeważająca ilość ludzi starszych wskazuje na to, że dana społeczność starzeje się i prognozy na przyszłość są niekorzystne.

W 1975 roku w Rzozowie w grupie przedprodukcyjnej było 446 dzieci i młodzieży, co stanowiło 34.5% ogółu ludności.

W grupie produkcyjnej było ok.694 osób, to jest ok. 53.8% w grupie poprodukcyjnej było 152 osoby tj.11.7% ogółu ludności. Byli to przeważnie renciści i emeryci.

W 1991 roku w grupie przedprodukcyjnej było 464 dzieci i młodzieży, co stanowiło 30.5% ogółu ludności.

Grupa produkcyjna liczyła 889 osób, stanowiąc 58.4% ogółu.

W grupie poprodukcyjnej było 193 osób, stanowiąc 11.1% ludności.

W 1991 roku w Rzozowie było 340 osób na rencie lub emeryturze /22.3%/.

Z powyższej analizy wynika, że połowa rencistów to ludzie, którzy wywodzą się z grupy produkcyjnej.

W końcu 1991r w Rzozowie było 85 wdów i 12 wdowców. W stanie wolnym w wieku późniejszym pozostawało ok.35 osób, w tym ok.10 osób to ludzie chorzy, kalekie lub upośledzone.

Tabela przekroju wieku mieszkańców Rzozowa

Okres

Dzieci i młodzież

%

Wiek produkcyjny

%

Wiek poprodukcyjny

%

Ilość mieszkańców

1945-1959

387

38,5

567

56

66

5,5

1020

1959-1975

446

34,5

694

53,8

152

11,7

1292

1975-1991

464

30,5

862

56,6

197

12,9

1523

Powyższa tabela wieku mieszkańców Rzozowa w okresie trzech powojennych piętnastoleci pokazuje nam kształtowanie się stanu ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Jak wynika z tabeli w roku 1959 w Rzozowie na ogólną liczbę mieszkańców 1020 było 387 dzieci i młodzieży 567 osób w wieku produkcyjnym i 66 osób w wieku poprodukcyjnym.

W roku 1975 na ogólną liczbę mieszkańców 1292 osoby, było 446 dzieci i młodzieży, a więc spadek o 3.5% do roku 1959, mieszkańców w wieku produkcyjnym było 694 osób, co oznacza spadek do roku 1959 o 1.7%. Ludzi w wieku poprodukcyjnym było 152 osoby i to oznacza przyrost do roku 1959 o 6.2%.

W roku 1991 wieś Rzozów liczyła ok. 1525 osoby, w tym 464 dzieci i młodzieży i w tym przedziale wieku widoczny jest spadek do roku 1975 o 4%. Mieszkańców w wieku produkcyjnym było 862 osoby i w tym przedziale wieku, wzrost do roku 1975 wynosi 2.8%. W wieku poprodukcyjnym było 197 osób, w tym ok.27 osób liczyło ponad 80 lat i w tym przedziale wieku nastąpił wzrost do roku 1975 o 1.2%.

Najstarszą kobietą w Rzozowie w 1991 była Eleonora Kotula nr 37, która liczyła 97 lat /zmarła 28.03.1992r /.Najstarszym mężczyzną był Franciszek Kowalczyk nr 89, który liczył 84 lata.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku