W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Uwagi

recenzenta kroniki – Mariana Kotuli Nr 184

/ Zapisy „w Kronice Szkolnej” urywają się z dniem 1 lipca 1914r., a pojawiają się dopiero 21 maja 1920r. Co się działo przez ten okres czasu w szkole w Rzozowie? Czy odbywała się nauka w szkole? Gdzie przebywał kierownik szkoły pan Roman Serkowski?

Czy rząd austriacki zabronił nauczania dzieci w szkole?

Na te pytania trudno jest dzisiaj odpowiedzieć. Wiadomo tylko, że w tym okresie czasu świat pogrążył się w odmętach strasznej i krwawej I-szej wojny światowej, która wybuchła 1 sierpnia 1914 roku i trwała do 11 listopada 1918r., a w Polsce aż do 15 sierpnia 1920 roku zakończona pogromem sowieckich wojsk pod Warszawą i wspaniałym zwycięstwem Armii Polskiej./

21 maja 1920 roku urządził tutejszy nauczyciel wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. W wycieczce wzięło udział 120 dzieci w tem 60 z Rzozowa, 15 z Krzęcina, 20 z Sidziny, 10 z Polanki i 15 z Jurczyc.

Koszta wycieczki wyniosły 12 marek od osoby. Dziatwa bardzo wiele skorzystała z wycieczki. Kopalnia była należycie oświetlona, gdyż równocześnie zwiedzał kopalnię p. Minister aprowizacji.

W październiku odbyła się pierwsza konferencja nauczycielska po wojnie. Tutejszego nauczyciela wybrano członkiem Rady Szkolnej Okręgowej i Urzędu dyscyplinarnego. Staraniem tutejszego nauczyciela zorganizowano „Kółko Rolnicze” w Rzozowie, które dzięki zaufania ludu do nauczyciela posiadła 80.000 marek kapitału obrotowego dostarczała członkom po niskich cenach towary. Nauczyciel pan Serkowski od chwili założenia K.R. /3.06.1918r/ był przewodniczącym Kółka Rolniczego. W maju 1921 roku urządził nauczyciel pielgrzymkę dziatwy szkolnej do Częstochowy. W pielgrzymce wzięło udział 152 dzieci, 61 z Rzozowa. 30 ze Skawiny, 15 z Sidziny, 16 z Krzęcina i 30 z Mogiły. Koszta wycieczki 265 marek. Dziatwa zwiedziła Klasztor Jasnogórski i Kościół św. Barbary. Dzięki życzliwości Naczelnika Stacji w Skawinie dziatwa jechała koleją wygodnie, miała trzy wagony dla siebie zarezerwowane. W maju 1922 roku urządził tutejszy nauczyciel pielgrzymkę do Częstochowy, wzięło w niej udział 526 dzieci z 16 okolicznych wsi. Z Rzozowa było 104 osób.

Wycieczka zwiedziła Jasną Górę, jednak z powodu nieżyczliwości urzędników kolejowych W Częstochowie nie zwiedziła Gidel, mimo że zwiedzenie Gidel było projektowane.

Dnia 15 lipca 1923r staraniem tutejszego nauczyciela wywiercono studnię przy szkole. Studnia jest własnością szkoły i każdocześnie nauczyciel może zabronić pobierania wody ludności.

Studnię wiercono kosztem nauczyciela. Kółko Rolnicze dało kwotę 80.000 marek na zakupno rur co się okazało niewystarczającym. Nauczyciel przyjął tę kwotę z tem, że ludność nie będzie sobie rościć praw do studni. W roku 1923 urządził nauczyciel wycieczkę do Wieliczki przy udziale 650 osób.

Dnia 16 czerwca 1924r odbyła się konferencja okręgowa połączonych powiatów podgórskiego i krakowskiego. Delegatem do Rady Szkolnej Powiatowej wybrano z powiatu podgórskiego tutejszego nauczyciela, a członkiem urzędu dyscyplinarnego kolegę Smyczyńskiego jako zastępcę.

W lipcu 1926r gmina na wniosek Kierownika szkoły jako członka Rady Gminnej przystąpiła do naprawy dachu na szkole pomimo, że nie posiadała funduszów na ten cel. Pożyczono 400 zł z funduszu na budowę szkoły, 360 zł złożoną przez Kierownika szkoły na budowę szkoły, za dzierżawę gruntu szkolnego i pożyczono od kierownika szkoły 500zł.

Koszta naprawy wyniosły około 1.600 zł. Najwięcej zainteresowania okazał pan Kasper Lupa Nr 68 przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej. Ludność całej gminy dała robociznę bezinteresownie, czem bardzo przyczyniła się obniżenia kosztów naprawy. 31/8 1926r.

 

Roman Serkowski.

JW Pan kurator Okręgu Szkolnego krakowskiego rozporządzeniem z dnia 31.12.1926 L.12416/26 wyznaczył dla tutejszej szkoły stopień organizacyjny, jako trzy klasowej z ważnością od dnia 1 września 1926r.

/Rozp. Rady Szk. Pow. z dnia 5.1.1927 L40/. Rozporządzeniem z dnia 1.IX.1927 L.12014 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zamianowało tutejszego nauczyciela Kierownikiem 3-klasowej szkoły w Rzozowie.

 

R. Serkowski

Rozporządzeniem z dnia 18 lipca 1929r L 21581 Kurat. Okr. Szkol. w Krakowie zamianowało tutejszego nauczyciela pana Romana Serkowskiego Kierownikiem 5 klasowej szkoły w Zebrzydowicach.

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku