W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzozowa

 

ZARZĄDZENIE NR 320.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

BRM.502.1.2018

w sprawnie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019 – 2023.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozdziału VII Statutu Sołectwa Jaśkowice, Rzozów i Wielkie Drogi stanowiącego kolejno załącznik nr 5, 13, 14 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie XXXI/436/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Skawina w sołectwach:

 1. Jaśkowice,
 2. Rzozów,
 3. Wielkie Drogi,

zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§2

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 17 lutego 2019 r. od godz. 08:00 do godz. 20:00 w lokalach wyborczych:

 1. Jaśkowice – Dom Ludowy, Jaśkowice, ul. Kościelna 6;
 2. Rzozów – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzozów 400;
 3. Wielkie Drogi – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Wielkie Drogi 79.

 

§3

 1. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się następujące wzory druków niezbędne do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
  1. wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa – załącznik nr 2;
  2. wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Sołeckie – załącznik nr 3;
  3. oświadczenie kandydata na Sołtysa – załącznik nr 4;
  4. oświadczenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 5;
  5. wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa – załącznik nr 6;
  6. wykaz osób popierających kandydata na Członka Rady Sołeckiej – załącznik nr 7;
  7. zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej wraz z oświadczeniem – załącznik nr 8;

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skawina.

Załączniki dostępne na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku